Shadow

Rada Pożytku Publicznego została powołana nową kadencję


Prezydent Gniezna Tomasz Budasz powołał na nową kadencję Gnieźnieńską Radę Pożytku Publicznego, której głównym zadaniem jest pośrednictwo we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. W jej skład wchodzi 12 osób, które pełnią te funkcje społecznie.
Rada Pożytku Publicznego jest ważnym elementem współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi. Tworzy ją 12 osób. W jej skład, obok 3 przedstawicieli Rady Miasta Gniezna i 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, wchodzi 6 przedstawicieli III sektora. Rada Działalności Pożytku Publicznego reprezentuje środowisko pozarządowe Gniezna, utrzymując bieżący kontakt z samorządem miejskim, zajmuje się rozwojem wzajemnych relacji samorządu i środowiska pozarządowego. Prezydent Gniezna zarządzeniem powołał Radę Pożytku Publicznego Miasta Gniezna VI kadencji na lata 2017-2019. Do podstawowych zadań Rady Pożytku Publicznego Miasta Gniezna należy opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania sektora NGO oraz inicjowanie działań wspierających i poprawiających jakość współpracy miastai organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwala na nawiązanie stałego dialogu między sferą społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Radnych Rady Miasta Gniezna z przedstawicielami Prezydenta Miasta Gniezna; wypracowanie rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi; usprawnienie obowiązkowego procesu konsultacji projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.
Radę Pożytku Publicznego Miasta Gniezna na lata 2017 – 2019 tworzą: przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wskazani przez Prezydenta Miasta Gniezna: Hanna Adamczak, Zofia Komosińska, Kamilla Łącka; przedstawiciele Rady Miasta Gniezna wskazani przez Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna: Anna Krzymińska, Jan Szarzyński, Marcin Jagodziński; przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Prezydenta Miasta Gniezna: Krystyna Lubińska – Palicka, Halina Dyc, Angelika Ślachcińska, Stanisław Dolaciński, Andrzej Mendyk i Tomasz Czerniawski. (obk)