Shadow

Rada Sportu Gminy Czerniejewo

W połowie kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo zainaugurowała prace Rada Sportu Gminy Czerniejewo, powołana przez burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusza Szymanka. Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy burmistrza o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kultury fizycznej. Do jej zadań należy opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach dotyczących lokalnych działań w zakresie sportu w Gminie Czerniejewo.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Tadeusz Szymanek oraz powołani do Rady Sportu przedstawiciele lokalnych środowisk związanych ze sportem: Krzysztof Budzyński (nieobecny), Sławomir Helak, Mikołaj Krygier (nieobecny), Mateusz Kuliński, Szymon Maćkowiak, Izabela Raczak, Agnieszka Stefaniak, Jerzy Tłoczyński, Szymon Wolniewicz i Katarzyna Wyrozumialska. Do zadań Rady Sportu należy opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: strategii rozwoju Gminy Czerniejewo w zakresie kultury fizycznej i sportu, projektu budżetu Gminy Czerniejewo w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu, projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu, programów bazy sportowej na terenie Gminy Czerniejewo, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i instytucje na terenie Gminy Czerniejewo, dofinansowywanych przez Gminę Czerniejewo, diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania, koordynację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy, współtworzenie krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czerniejewo, współtworzenie harmonogramu imprez i współpraca ze szkołami na terenie Gminy Czerniejewo w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Sportu wybrali ze swojego grona przewodniczącego, którym został Szymon Wolniewicz oraz jego zastępcę Katarzynę Wyrozumialską. W trakcie posiedzenia dyskutowano również m.in. o planowanych w najbliższym czasie zadaniach i imprezach sportowych na terenie Gminy Czerniejewo. (obk)