Shadow

Radni i burmistrz świadomie podjęli decyzję

Komisja doraźna Rady Miejskiej Trzemeszna do zbadania prawidłowości procesu prywatyzacji Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i utworzenia Spółki Remondis Aqua Trzemeszno zakończyła swoją pracę formułując wnioski i rekomendacje. Komisja stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że radni Rady Miejskiej poprzedniej kadencjiposiadali pełną wiedzę o zapisach umowy inwestycyjnej jak i umowy dzierżawy przed podjęciem decyzji o sprzedaży udziałów Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnegospółce Remondis.
W skład komisji doraźnej weszli: Sławomir Peno – przewodniczący, Maciej Dalewski, Maria Sobieszak, Kacper Lipiński i Tadeusz Pawlak.
*Mrówcza praca*
We wtorek, 19 czerwca odbyło się ostatnie posiedzenie komisji, na którym odczytano końcowy dokument podsumowujący jej kilkumiesięczną pracę. Radni badali przede wszystkim dokumenty związane z przekształceniami TPK, protokoły z komisji i sesji rady, na których podejmowane były tematy związane z tą kwestią. Komisja doraźna poza analiządostępnychprotokołówpozostających w archiwum Rady Miejskiej, przeprowadziła również rozmowy z: Krzysztofem Derezińskim, burmistrzem Trzemeszna, Wiesławem Pokorskim, przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2010-14, Krzysztofem Szapowałem – przewodniczącymKomisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej kadencji 2010-14 i Eleonorą Mądrą, radną poprzedniej kadencji, członkiem zespołu negocjacyjnego. Radni zapoznali się także z „Memorandum dotyczącym oceny podstawowych aspektówumowy inwestycyjnej oraz umowy dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawartych przez Gminę Trzemeszno, a dotyczących prywatyzacjimajątku Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego” sporządzonym przez Kancelarię Prawną Jatczaki Wspólnicy. O taką opinię prawną wystąpił Sławomir Peno.
*Relacje świadków przekształceń TPK*
W protokole z prac komisji doraźnej usystematyzowano relacje osóbzwiązanych z przekształceniami TPK. Z relacji Wiesława Pokorskiego wynika, że ówczesnym radnym**nie przedstawiono innego inwestora poza Remondis Aqua sp. z o.o. i pozostawiono im mało czasu na zapoznanie się z materiałami dotyczącym przekształcenia TPK. Ponadto przyznał, że zdawał sobie sprawę z niekorzystnych zapisów zarówno w treściumowy inwestycyjnej (jednomyślność głosowania przy podziale udziałów 60:40) jak i umowy dzierżawy (25 lat użytkowania, nakłady powyżej 10 000 zł ma finansować gmina, przyłączanie nowych sieci bez wpływu na stałą roczną opłatę dzierżawną, a powiększaną jedynie o stopień inflacji po 2018 r.). Podkreślił, że podczas obrad połączonych komisji, jak i na sesji nadzwyczajnej nie uzyskał odpowiedzi, jaki jest powód umieszczenia niekorzystnych zapisów. Ponadto zespół negocjacyjny nie przedstawił żadnego raportu z przebiegu prac, jedynie projekt uchwały z podłączoną umową, Dlatego ze względu na wątpliwości zdecydował, że nie poprze tej formy przekształcenia TPK. W podobnym tonie wypowiadał się Krzysztof Szapował, który potwierdził, że wszyscy radni znali zapisy umowy. Eleonora Mądra**była członkinią zespołu negocjacyjnego, jest przekonana, że TPK jako zakład budżetowy wymagał nowych rozwiązań z powodu ciągłych problemów finansowych, szczególnie dotyczących ADM. Była radna stwierdziła także, że kancelaria Leśny i Wspólnicy zapewniała, że zawarte w umowie inwestycyjnej zapisy, szczególnie w kwestii udziałów 60:40 stawiają gminę w uprzywilejowanej pozycji. Natomiast zapis umowy inwestycyjnej dotyczący jednomyślności głosowania został przez nią niezauważony. E. Mądra uważa zawarte umowy za prawidłowe i dobre dla gminy. Natomiast Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna poinformował członków komisji doraźnej, że Remondis Aqua wprowadził na rynek trzemeszeński Bartosz Korpus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prawnego. Umowa inwestycyjna, jak i umowadzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały przygotowane przez Kancelarię Prawną Leśny i Wspólnicy. Burmistrz pokładał ogromne zaufanie zarówno do mecenasa Leśnego jak i M. Łozowskiego z firmy Remondis, co spowodowało, że nie uznał za konieczne pozyskanie jakiejkolwiek opinii prawnej dotyczącej przygotowanych umów. Burmistrz przyznaje dzisiaj, że podpisanie umowy inwestycyjnej z zapisem o jednomyślności głosowania było błędem.
*Komisja zgadza się z „memorandum”*
Komisja przychyla się do uznania za niekorzystne dla Gminy Trzemeszno wskazanych w memorandum okoliczności. I tak: „przeprowadzona przez Gminę Trzemeszno reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Derezińskiego prywatyzacja TPK nie przyniosła Gminie ani złotówki, bowiem Zarządzeniem nr 332/2013 Burmistrz „dopuścił również możliwość zapłaty ceny za nabywane udziały poprzez wpłatę przez nabywcę ceny na poczet podwyższonego kapitału zakładowego”, wbrew Ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na który powołał się w ogłoszeniu, gdzie mowa jest wyłącznie o zbywaniu akcji/udziałów, a nie o obejmowaniu przez inwestora udziałów, które dopiero zostaną utworzone.” Po drugie: inwestycje, które przeprowadzi inwestor, mogą być finansowane z wkładów wniesionych do spółki lub z kredytów i pożyczek, co spowoduje pośrednie obciążenia odsetkami Gminę jako wspólnika. Po trzecie mimo posiadanego pakietu większościowego (60% udziałów) Gmina wyraziła zgodę na ustanowienia jednomyślności w podejmowaniu uchwał czym dopuściła się do uszczuplenia swoich praw, a wzmocniła w ten sposób pozycję inwestora. Zdaniem mecenasa Jatczaka i członków komisji umowa dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjne jest niekorzystnadla Gminy w aspekcie stałej rocznej opłaty dzierżawnej przez okres 25 lat oraz obowiązku finansowania przez Gminę Trzemeszno naprawy sieci przy wartości nakładów powyżej 10 000 zł. Kolejny zarzut to niekorzystna – zbyt niska wycena majątku likwidowanego TPK oraz brak zarekomendowania przez jakichkolwiek doradców prawnych czy ekonomicznych przeprowadzonej koncepcji prywatyzacji TPK.
*Renegocjować lub rozwiązać *
Komisja doraźna stwierdziła na podstawie zebranych wiadomości, że ponad wszelką wątpliwość radni Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 posiadali pełną wiedzę o zapisach Umowy inwestycyjnej jak i Umowy dzierżawy. Komisja proponuje dokonać renegocjacji obu umów w celu wyeliminowania szczególnie niekorzystnych dla Gminy Trzemeszno zapisów zgodnie z sugestiami KancelariiPrawnej Jatczak i Wspólnicy. W przypadku odmowy ze strony inwestora renegocjacji umów, komisja proponuje rozważenie wypowiedzenialub odstąpienia od nich przez Gminę Trzemeszno. Natomiast w przypadku konieczności kontynuacji umów komisja proponuje rozważenie wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi wobec osób czy podmiotów, które do zawarcia tych umów doprowadziły.
*Co dalej?*
Podczas wtorkowego posiedzeniu komisji nieobecny był jedynie Tadeusz Pawlak, który jednak już wcześniej podpisał przygotowany protokół. Pozostali członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za jego przyjęciem. Protokół z rekomendacjami zostanie przedstawiony radzie miejskiej, która jak sami przyznali członkowie komisji doraźnej albo go przyjmie, albo nie. Komisji nie udało się swoją pracą zainteresować społeczności gminy Trzemeszno. Mimo że stworzono możliwość kontaktu z komisją poprzez internet, nikt z tej możliwości nie skorzystał.
RENATA PAŁUCKA
__