Shadow

Radni seniorzy z planem pracy na całą kadencję

W czwartek, 21 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się sesja Rady Seniorów. Była to pierwsza robocza sesja rajców „seniorów”, wybranych w czerwcu tego roku na kadencję 2017 – 2019. Podczas posiedzenia radni seniorzy podjęli szereg uchwał, których głównym celem ma być przede wszystkim usprawnienie pracy senioralnego organu.
Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji i wysłuchaniu informacji Janusza Grzyba, przewodniczącego Rady Seniorów z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym, radni jednogłośnie, czternastoma głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo na okres 2017 – 2019. Przyjęty plan pracy obejmuje pięć podstawowych obszarów. Pierwszy z nich to dążenie do zapewnienia równego dostępu do ochrony zdrowia, nauki, kultury i rynku usług finansowych m.in. poprzez: uruchomienie inicjatyw służących wspieraniu i funkcjonowaniu seniorów w społeczności lokalnej i miejscu zamieszkania, wprowadzenie form edukacji seniorów w zakresie swobodnego poruszania się po rynku finansowym bez znaczącego dla nich ryzyka, przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu poprawę wiedzy seniorów o znaczeniu symboli umieszczonych na towarach, przeprowadzenie pogadanek uświadamiających pułapki „promocji i sprzedaży bezpośredniej”, dążenie do powstania systemu instytucjonalnego kształcenia seniorów – uniwersytet III wieku. Drugim ważnym obszarem, wokół którego pragnie działać Rada Seniorów to tzw. „troska o zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów – profilaktyka, usługi i programy edukacyjne”; w tym obszarze zaplanowane działania to m.in. pozyskiwanie lekarzy specjalistów, opracowanie i upowszechnienie pakietu niezbędnych badań kontrolnych seniorów, wspieranie, uruchomienie i realizowanie programów edukacyjnych – w jaki sposób pomóc sobie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, uruchomienie zróżnicowanych form usług wspierających opiekunów osób terminalnie chorych – poradnictwo medyczne, szkolenie, informacje. Kolejnym obszarem będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo tu radni seniorzy planują m.in. przygotowanie we współpracy z policją, strażą miejską, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym spotkania pt. „Bezpieczeństwo seniorów w domu i najbliższym otoczeniu” oraz objęcie tym programem jak największej liczby seniorów, rozwijanie zasobów wolontariatu w celu opieki nad seniorami – nawiązanie współpracy z młodzieżą szkolną i Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Czerniejewo, upowszechnianie elektronicznych systemów ostrzegawczych i przywoławczych. Czwarty obszar to aktywność obywatelska seniorów, widoczna m.in. poprzez udział w działaniach instytucji, organizacji miejskich i wiejskich, np. wspieranie różnych form na rzecz integracji międzypokoleniowej, realizowanie wspólnych przedsięwzięć młodzieży i seniorów, włączenie seniorów do autokreacji i samorealizacji w obszarach kultury, sportu i turystyki, upowszechnienie różnych form przejawów aktywności społecznej seniorów w celu przełamania stereotypów na temat starości i budowania autorytetu osób starszych, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym zwiększenie udziału seniorów w turystyce i rekreacji. Ostatnim obszarem będzie działanie zmierzające do utworzenia seniorom niepełnosprawnym możliwości udziału w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo. Ponadto Rada Seniorów dokładnie zaplanowała także metody komunikacji z seniorami i pozostałymi mieszkańcami gminy – ma powstać kronika i strona internetowa, dokumentująca życie czerniejewskich seniorów, radni seniorzy chcą także ściśle współpracować z lokalnymi mediami, m.in. naszym tygodnikiem i Radiem Gniezno 104,3 FM. Tego dnia Rada Seniorów przyjęła także uchwały: w sprawie powołania zespołu do opracowania nowych aktywizacji oraz rozwoju turystyki, kultury i sportu seniorów i osób starszych gminy Czerniejewo na okres 2017-2019, w sprawie powołania składu osobowego zespołu Zdrowi Seniorzy, składu osobowego zespołu Senior Bezpieczny, a także w sprawie powołania składu osobowego zespołu Senior Aktywny. Radni seniorzy wysłuchali również informacji na temat badań ankietowych, dotyczących m.in. aktywności seniorów, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czerniejewo. Zwieńczeniem pierwszej, roboczej sesji był miły akcent wręczenia gratulacji i podziękowań Annie Maciejewskiej, zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej w Czerniejewie, w swojej pracy magisterskiej poruszyła problematykę aktywizacji osób starszych. We wrześniowej sesji Rady Seniorów uczestniczyło czternastu radnych. Obradom przysłuchiwali się również zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Czerniejewo, a także pracownicy urzędu i jednostek podległych urzędowi.
KINGA STRZELEC