Shadow

Radni skontrolowali „ósemkę”

Na marcowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna radni miejscy wraz z urzędnikami i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 8 w Gnieźnie omówili wyniki kontroli tej placówki oświatowej i przedstawili wnioski pokontrolne. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie funkcjonuje od 1 września 1948 roku.
Radni miejscy, członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof Modrzejewski, Anna Krzymińska i Jerzy Chorn przeprowadzali kontrolę w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 8 w Gnieźnie od 22 stycznia do 16 marca. Kierownik zespołu kontrolnego Krzysztof Modrzejewski przedstawił protokół i poinformował, że kontrolą objęto m.in. lokalizację placówki, bazę szkoły, godziny pracy, zatrudnienie pracowników, działalność dydaktyczno-wychowawczą, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, współpracę z rodzicami i gospodarkę finansową szkoły. Dalej mówił, że Szkoła Podstawowa nr 8 usytuowana jest w południowej części miasta, a swoim rejonem obejmuje osiedla Kawiary-Osiniec, Grunwaldzkie i Pustachowa-Kokoszki. Do szkoły uczęszcza 678 uczniów, rozmieszczonych w 32 oddziałach. Społeczność szkolna korzysta z 28 pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym z 2 pracowni komputerowych i sali językowej oraz biblioteki szkolnej, świetlicy, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, który jest dobrze wyposażony, gabinetu psychologa, pedagoga i logopedy. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o g. 8 i trwają do g. 15.30. Świetlica szkolna czynna jest od g. 6.30 do g. 16. Szkoła jest wyposażona w szafki dla uczniów, dzięki czemu mogą pozostawić część książek w szkole. Dzięki systemowi klucza centralnego szkoła posiada dostęp do szafek w razie zaistnienia problemu. Szkoła zatrudnia 59 nauczycieli, w tym 49 dyplomowanych, 5 mianowanych, 4 kontraktowych i 1 stażystę. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć i pełnienia funkcji. Szkoła zatrudnia także specjalistów: 1 pedagoga, 1 psychologa i 1 logopedę. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoła zatrudnia 19 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 główną księgową, 1 sekretarza szkoły, 1 referenta, 1 starszego intendenta, 8 sprzątaczek, 2 konserwatorów, 1 woźnego, 1 kucharkę, 2 pomoce kuchenne i 1 pomocnika nauczyciela. Członkowie komisji skontrolowali także wykaz faktur za 2017 rok i nie stwierdzili żadnych uchybień. Ponadto dyrekcja szkoły określa współpracę z rodzicami jako bardzo dobrą, a dzięki wsparciu rodziców udaje się realizować wiele koniecznych zakupów. Na zakończenie omawianego tematu radny K. Modrzejewski stwierdził, że członkowie komisji wskazali kilka wniosków i uwag pokontrolnych m.in. iż należy przeprowadzić konieczne naprawy i prace inwestycyjne, w tym w szczególności likwidację wilgoci i izolację podpiwniczenia, wymianę nawierzchni komunikacyjnych w obrębie terenu szkoły, wymianę wyeksploatowanej nawierzchni boisk, należy podjąć możliwe działania w kierunku wyprowadzenia tranzytowego ruchu pieszego i rowerowego z terenu szkoły, należy zwrócić uwagę w tej i innych placówkach oświatowych na zabezpieczenia ich przed niebezpieczeństwami z zewnątrz, w szczególności niekontrolowanym wtargnięciem intruza, konieczny jest zakup nowej kserokopiarki w miejsce urządzenia wyeksploatowanego i konieczne jest zwiększenie środków na materiały eksploatacyjne i środki czystości. (bk)