Shadow

Radni wizytowali MOS


Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, radni odwiedzili Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ulicy Gdańskiej. Podczas spotkania dyrektor tego ośrodka Lidia Boguszyńska nie tylko przedstawiła funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ale również poinformowała o stanie realizacji zadań oświatowych. Na forum komisji przekazano także ocenę stanu zagrożeń dzieci i młodzieży oraz działania profilaktyczne i prewencyjne prowadzone przez nauczycieli i wychowanków MOS w Gnieźnie. O tym powiedziała Katarzyna Drzewiecka – Fredyk, psycholog z tej placówki.
Podczas wizyty w placówce przy ulicy Gdańskiej w Gnieźnie uczestnicy komisji nie kryli, że ośrodek, który rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2016 roku, doskonale spełnia swoją funkcję, do której został powołany. Informację dotyczącą organizacji i funkcjonowania ośrodka przedstawiła L. Boguszyńska. – W skład MOS wchodzą Szkoła Podstawa Specjalna nr 11 z oddziałami zorganizowanymi w zakładach opieki zdrowotnej – klasa IV i V łączona, klasa VI dla dzieci z orzeczeniami o potrzebnie kształcenia specjalnego oraz klasa łączona od I do VI w podmiocie leczniczym. Mamy Gimnazjum Specjalne nr 11 z oddziałami zorganizowanymi w ZOZ. Przy ulicy Gdańskiej uczą się wychowankowie w klasach od I do III – to młodzież z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w podmiocie leczniczym klasa łączona – I-III. W skład MOS wchodzą jeszcze 3 grupy wychowawcze po 12 wychowanków (mieszają na miejscu, w internacie – przyp. aut.). Zespoły zajęć pozalekcyjne – 4 grupy po 8 pacjentów – są w podmiocie leczniczym przy ulicy Poznańskiej. Nasz ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej psychoedukacyjnej. Do zadań ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. W realizacji zadań współpracujemy z rodziną wychowanka, sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej. Do zadań oddziałów ZOZ należy realizacja prawa uczniów do kształcenia, wychowania i opieki przez udzielanie specjalistycznej pomocy dydaktycznej, terapeutycznej i opiekuńczej dostosowanej do wieku, poziomu rozwoju i stanu zdrowia, dostosowania treści, metod i organizacji edukacji do możliwości psychiatrycznych dzieci i młodzieży oraz potrzeb edukacyjnych. Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych oddziałach w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności wynosi: w oddziale szkolnym MOS – do 16 uczniów, w grupie wychowawczej MOS – do 12 wychowanków, w oddziale szkolnym ZOZ – do 8 uczniów i w zespole zajęć pozalekcyjnych ZOZ – do 8 wychowanków. Szkoły wchodzące w skład ośrodka pracują w systemie feryjnym, podobnie jak grupy wychowawcze, a zespoły zajęć pozalekcyjnych ZOZ – w ciągu całego roku kalendarzowego. MOS jest placówką koedukacyjną. Do placówki przyjmuje się dziewczęta i chłopców do 18 roku życia. Pobyt w ośrodku może trwać do ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym wychowanek kończy 24 rok życia. W MOS obecnie pracuje 39 osób. W mijającym roku szkolnym dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej udało się w ramach zajęć socjoterapeutycznych nieodpłatnie zorganizować między innymi: udział w międzynarodowym turniej tańca break dance, wyjazdy na mecze Lecha Poznań, spotkania w cyklu „Ludzie z pasją”, szkolenia dla wychowanków z zakresu pierwszej pomocy, nagranie teledysku w studiu nagrań w Poznaniu, wyjścia do cyrku i wesołego miasteczka, spotkanie z terapeutą leczenia uzależnień. Dzięki pracom remontowym ośrodek wewnątrz trzykondygnacyjnego budynku przeszedł swoistą metamorfozę. Został przeprowadzony remont klatki schodowej, wyposażono sale lekcyjne (łącznie z salą komputerową), funkcjonuje pokój gier i wypoczynku, przeprowadzono remont pokoi całodobowych i toalet. Działa kuchnia oraz świetlica. Obecnie potrzebny jest remont sali gimnastycznej. Niewątpliwie istnieje potrzeba odświeżenia elewacji zewnętrznej oraz przystosowania boiska sportowego, jak i miejsca wypoczynku na zewnątrz MOS – dodała dyrektor ośrodka.
Radny Telesfor Gościniak pytał między innymi, w jakim przedziale wiekowy jest ta młodzież i ilu jest ogółem wychowanków. – Oprócz uczniów z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego mamy także między innymi wychowanków z powiatów poznańskiego, wrzesińskiego, mogileńskiego, żnińskiego, obornickiego, chodzieskiego, ale taż z elbląskiego czy grudziądzkiego, a nawet krakowskiego. Najmłodszy uczeń ma 10 lat, a najstarsi po 17. Łącznie mamy 68 wychowanków – odpowiedziała L. Boguszyńska. Każdy ośrodek tego typu może przyjmować młodzież z całej Polski, a nie tylko ze swojego powiatu, a orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uznawane są na terenie całego kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt dużej liczby działań dydaktyczno -wychowawczych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wychowanków ośrodka. Szeroko prowadzone działania profilaktyczne i prewencyjne omówiła psycholog K. Drzewiecka – Fredyk, przedstawiając między innymi współpracę z wieloma instytucjami, natomiast dyrektor poinformowała radnych o sukcesach wychowanków. Na koniec spotkania L. Boguszyńska wyliczyła potrzeby placówki,
JAROSŁAW WALERCZAK