Shadow

Radni zadecydowali o podatkach i o wynagrodzeniu burmistrza

Podczas II sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, 29 listopada radni jednogłośnie zadecydowali, że przyszłoroczne lokalne podatki pozostaną na poziomie z 2018 roku. W obradach uczestniczył komplet radnych.
Utrzymanie stawek podatków lokalnych na poziomie mijającego roku zaproponował burmistrz Tadeusz Szymanek, swoją propozycję argumentując m.in. zbliżającą się koniecznością podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapowiadanym wzrostem cen za energię. Ponieważ Komisja Wspólna RMiG Czerniejewo pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję, podjęcie uchwał w tej sprawie wydawało się już tylko formalnością. W czwartek, 29 listopada odbyła się sesja, w trakcie której czerniejewscy rajcy pochyli się nad tematem „wysokości podatków” i – jak można było przewidzieć – bezdyskusyjnie i jednogłośnie przychyli się do propozycji burmistrza.
Jednocześnie, wzorem minionych lat, zwolniono od podatku: nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane na cele wypożyczania książek i czytelnictwa i na cele kulturalno – oświatowe (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej). Na takim samym poziomie w 2019 roku pozostaną także „podatki transportowe”. Bez zmian w 2019 roku pozostanie również wysokość dziennej opłaty targowej, która będzie się kształtować na poziomie: 5 zł od stanowiska (w przypadku sprzedaży produktów rolno – spożywczych) i 4 zł za metr kwadratowy zajętej powierzchni targowej (w przypadku sprzedaży produktów przemysłowych); natomiast przy prowadzeniu małej gastronomii w 2019 roku opłata dzienna wyniesie 40 zł (z autobusu, przyczepy, samochodu) i 30 zł (za pozostałe przy małej gastronomii). Średnia cena żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok utrzymała się na poziomie 45 zł za jedną decytonę. Jednogłośnie radni opowiedzieli się również za utrzymaniem wysokości wynagrodzenia burmistrza Tadeusza Szymanka. W myśl tego postanowienia włodarz Czerniejewa będzie otrzymywał łącznie 10 180 zł (w tym: wynagrodzenie zasadnicze – 4 700 zł, dodatek funkcyjny – 1 900 zł, dodatek za wieloletnią pracę 20% – 940 zł i dodatek specjalny 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2 640 zł). W trakcie II sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo radni jednogłośnie przyjęli także uchwały: w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych w Czerniejewie przy ul. Polnej; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gminnej – działce nr 988/26 w Czerniejewie; w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Żydowie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 15; w sprawie Statutu Gminy Czerniejewo; w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Czerniejewo – placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Promyki” w Żydowie; w sprawie przyłączenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlicą Środowiskową „Promyki” w Żydowie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Czerniejewie; w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok, a także w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 i gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym. Większością głosów przyjęta została również uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
KINGA STRZELEC