Shadow

Rodzice nie chcę szczepić dzieci?


Danuta Winiarska, dyrektor gnieźnieńskiego Sanepidu przedstawiła ocenę stanu sanitarnego i sytuację epidemiologiczną powiatu gnieźnieńskiego w roku 2016. Z informacji przekazanych przez dyrektor D. Winiarską m.in. wynika, że w porównaniu z rokiem 2015 (94 osoby) zwiększyła się liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych o 34 osoby.
Dyrektor Sanepidu D. Winiarska poinformowała, że w 2016 r. skontrolowano 21 gabinetów szczepień, które w większości znajdują się w przychodniach lekarzy rodzinnych. Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie punkty szczepień monitorują temperaturę przechowywania szczepionek, także w dni wolne od pracy. Dziewięć przychodni posiada rejestrator temperatury w lodówce do przechowywania szczepionek, a 1 placówka korzysta z generatora prądu, udostępnionego przez właściciela budynku. Rejestrator gwarantuje natychmiastowe powiadomienie osoby odpowiedzialnej za szczepionki o wahaniach temperatury spowodowanych np. awarią urządzenia chłodniczego lub brakiem zasilania. Pozostałe punkty szczepień przyjęły inne rozwiązania organizacyjne polegające na wyznaczeniu osoby, której zadaniem jest pomiar i dokumentowanie temperatury przechowywania szczepionek w dni wolne od pracy. Ponadto każda placówka posiada termotorbę przeznaczoną do transportu szczepionek z magazynu PSSE w Gnieźnie do siedziby świadczeniodawcy. Dyrektor D. Winiarska zaznaczyła jednak, że z roku na rok zwiększa się liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, co jest bardzo niepokojące. Na dzień 31 grudnia 2015 r. było to ogółem 94 dzieci, a w roku 2016 liczba ta zwiększyła się o 34 osoby. Dalej stwierdziła, że w ramach podjętych działań Sekcja Epidemiologii wystosowała pisemne wezwania do rodziców dzieci w celu dopełnienia przez nich obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawnych. Podjęto również działania zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i w 2016 r. skierowano 7 spraw dotyczących osób uchylających się od szczepień do Wojewody Wielkopolskiego, jako organu właściwego do prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Najniższa kara przewidziana za uchylanie się od obowiązku szczepień wynosi 500 zł na każdego rodzica, ale mogą one sięgać do 50 tys. zł. Jednak po dokonaniu szczepienia wojewoda może umorzyć karę. – W ustawie jest określone, że obowiązuje kalendarz szczepień i my musimy tego przestrzegać. Informujemy rodziców, jakim dobrem są szczepienia, że należy dzieci zaszczepić. Niemniej jednak, jeżeli wyczerpiemy wszystkie możliwości jakie mamy, to musimy wszcząć postępowanie administracyjne i przekazać sprawę do wojewody, który jest ostatecznym ogniwem nakładającym kary grzywny na każdego z rodziców w celu przymuszenia. Jest to problem i jest to sprawa bardzo trudna, bo mamy kilka spraw, gdzie rodzice nie chcą zaszczepić dzieci i najprawdopodobniej sprawa trafi do sądu. Trudną sprawą jest przekonać rodzica do zaszczepienia dziecka, jeżeli argumentem rodziców jest stwierdzenie, że po co będą szczepić dzieci przeciwko poliomyelitis, jak tej choroby nie ma. Dobrze, że dziecko przebywa w przedszkolu czy w szkole, gdzie większość dzieci jest zaszczepionych i tworzą niejako parasol ochronny i dziecko tej akurat osoby nie choruje. Jeżeli liczba tych dzieci bez tego parasola ochronnego będzie coraz większa, to w końcu ta choroba wróci, a na polio nie ma lekarstwa i jak wtedy ten rodzic będzie się czuł, jak będzie tłumaczył, kiedy skaże dziecko na kalectwo – tłumaczyła ryzyko niezaszczepienia dzieci dyrektor D. Winiarska. Dalej stwierdziła, że szczepienia są ważnym elementem profilaktyki zapobiegania chorób. – Rozumiem także obawy tych rodziców, bo występują objawy poszczepienne, ale one zawsze występowały i najczęściej są to objawy miejscowe, sporadycznie występuje jeden przypadek na tysiąc, kiedy te objawy są poważniejsze. Pomimo tego uważam, że szczepienia są podstawowym elementem profilaktyki zapobiegania szerzeniu się chorób – zaznaczyła dyrektor D. Winiarska. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2016 r. zanotowano 38 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. (bk)