Shadow

Rozpatrzono skargę na działanie PCPR

W programie nadzwyczajnych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, we wtorek, 20 sierpnia znalazł się też punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. Tę kwestię na forum rady (dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) przedstawił przewodniczący komisji skarg Radosław Sobkowiak.
Jest to pismo z 24 lipca tego roku, a petent wniósł skargę na działanie PCPR. W uzasadnieniu skargi wskazano „jako rodzina zastępcza doznałem chamskiego traktowania przez osoby takie, jak dyrektor PCPR. Było to systematyczne dręczenie, ubliżanie, wulgarne posądzenia i to z taką wielką agresją, nienawiścią, to po prostu bandytyzm. Doprowadzono mnie, jak i podopiecznego do załamania psychicznego. Nadal biorę tabletki uspokajające, podopieczny przerwał kurs prawa jazdy, ponieważ ma nawroty depresji”. Skarżący zwrócił się w skardze skierowanej do starosty powiatu gnieźnieńskiego o usunięcie dyrektor PCPR ze stanowiska kierowniczego. Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 19 sierpnia do skargi odniosła się dyrektor PCPR, kwestionując zarzuty sformułowane przez skarżącego. Komisja wysłuchała również pracowników PCPR, których wyjaśnienia nie potwierdziły okoliczności wskazanych w skardze. Komisja zaprosiła również skarżącego na posiedzenie 19 sierpnia, nie skorzystał on jednak z zaproszenia i nie złożył przed nią wyjaśnień. W ocenie komisji przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.- Skarga w sposób bardzo ogólnikowy i niekonkretny wskazuje na rzekome „chamskie traktowanie”, „wulgarne posądzenia”, nie podając żadnych szczegółowych okoliczności, nie przytaczając żadnych zindywidualizowanych przypadków, nie przytaczając również ewentualnych wypowiedzi kierownictwa i pracowników PCPR, które mogłyby być odebrane w sposób opisany w skardze. Nacechowane negatywnymi emocjami sformułowania zawarte w skardze są nieweryfikowalne, a komisja nie znalazła żadnych dowodów na potwierdzenie zarzutów podniesionych przez skarżącego – informował na forum rady przewodniczący komisji skarg R. Sobkowiak. W głosowaniu w tej sprawie radni jednomyślnie (21 głosów za) opowiedzieli się za uznaniem tej skargi za bezzasadną. (jw)