Shadow

Są środki z PFRON. Na co?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozdzielił środki na rehabilitację zawodową i społeczną w 2018 roku. Podobnie jak w minionym roku, również i teraz do powiatu gnieźnieńskiego z kasy PFRON trafią prawie 3 miliony złotych. W jaki sposób przekazane pieniądze zostaną wydatkowane?
Powiatowi gnieźnieńskiemu PFRON na 2018 rok przyznał środki w kwocie 2 918 786 zł. Określenie zadań, na które mają zostać przeznaczone pieniądze następuje na podstawie uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, po wcześniejszym zaopiniowaniu propozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przez Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej i Komisję Finansową Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Temat ten został poddany pod dyskusję w ubiegłym tygodniu. – Zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2018 zostały określone w oparciu o analizę wysokości środków PFRON i rozeznanych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób – przekonywała Elżbieta Pilarczyk, dyrektor PCPR w Gnieźnie.  Zaproponowany przez PCPR podział środków z PFRON spotkał się z akceptacją radnych; zarówno w trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (27 marca) i Komisji Finansowej (29 marca), następnie również jednogłośnie został przyjęty w trakcie marcowej sesji Rady Powiatu. I tak, z przekazanych powiatowi gnieźnieńskiemu funduszy nieco ponad połowa, bowiem kwota aż 1 519 620 zł przeznaczona zostanie na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Kwotę 536 566 zł zaplanowano na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób indywidualnych i dla organizacji pozarządowych. Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zabezpieczono 400 000 zł. Na likwidację barier architektonicznych zaplanowano 290 000 zł. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej zaplanowane zostały na poziomie 63 800 zł, tyle samo przewidziano na zadanie pn. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dla organizacji pozarządowych na złożone wnioski, dotyczące m.in. organizacji imprez kulturalnych, sportowych czy turystyczno – rekreacyjnych do podziału będzie kwota w wysokości 45 000 zł. Ponadto w tym roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwróciła się do powiatowych radnych z wnioskiem o upoważnienie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego do przenoszenia środków w ciągu roku, z racji m.in. tego, że zarząd spotyka się częściej niż rada powiatu. – Pozwoli nam to jak najlepiej wykorzystać do końca przekazane środki finansowe, bo często zdarza się sytuacja pod koniec roku: kiedy na niektórych zadaniach brakuje pieniędzy, a nagle pojawiają się zwroty niewykorzystanych pieniędzy z innych zadań – tłumaczyła E. Pilarczyk. (ks)