Shadow

Sesja „robocza” w gminie Łubowo

W poniedziałek, 9 października odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Łubowo. W trakcie obrad radni zwyczajowo wysłuchali sprawozdania wójta z działań podjętych w okresie międzysesyjnym i przyjęli przygotowany na ten dzień pakiet uchwał roboczych, głównie z zakresu finansów i oświaty.
W trakcie obrad radni najpierw wysłuchali informacji Andrzeja Łozowskiego, wójta Gminy Łubowo o pracy w okresie międzysesyjnym, a następnie zajęli się przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał. Radni przyjęli następujące uchwały: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej z terenu gminy Łubowo z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Dziekanowicach (dotacja w wysokości 64 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, polegających na remoncie dachu kościoła pw. św. Marcina); w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i wyposażenie oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubowo”, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2017 – 2024, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., w sprawie wydzierżawienia gruntu w Wierzycach, a także w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łubowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łubowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Fałkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Fałkowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Owieczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Owieczkach, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Lednogórze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Lednogórze. Cztery ostatnie uchwały – „przekształceniowe” – związane były oczywiście z obowiązującą od września bieżącego roku reformą oświaty, skutkującą stopniowym wygaszaniem gimnazjów i powrotem do ośmioletnich szkół podstawowych. Ponadto tego dnia w trybie nadzwyczajnym do porządku obrad włączona została m.in. uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Łubowo – uchwała o charakterze intencyjnym, która dotyczyła podjęcia czynności zmierzających do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne w Łubowie sp. z o.o. z siedzibą w Łubowie dla realizacji zadań w zakresie wodociągów i zbiorowego odprowadzania ścieków. (ks)