Shadow

Sesja z akcentem gratulacyjnym

Pod koniec marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Tego dnia czerniejewscy radni wysłuchali kilku sprawozdań i przyjęli pakiet uchwał „roboczych”. Ponadto w trakcie obrad pojawił się miły akcent gratulacyjny.
Podczas marcowej sesji, oprócz zwyczajowego sprawozdania przewodniczącego rady i burmistrza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym, radni zapoznali się także ze sprawozdaniami: z ubiegłorocznej działalności Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, z działalności Komisariatu Policji w Czerniejewie w 2017 roku, z działalności w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w 2017 roku, a także z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jednogłośnie, przy 14 głosach za, czerniejewscy radni przyjęli uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (grunt w Czerniejewie), w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic oraz aktualizacji przebiegu istniejących ulic w Czerniejewie, w sprawie podziału Gminy Czerniejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018 roku, a także w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Większością głosów, przy 13 głosach za i jednym wstrzymującym się, radni zadecydowali o przeznaczeniu do sprzedaży i wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy pl. Obrońców Żydowa 12 w Żydowie, a także o wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018 – 2026 oraz do gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym. Przy 13 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radni odrzucili uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Pałacowej 4 w Czerniejewie.
Tego dnia nastąpiło również uroczyste wręczenie nagrody w konkursie na logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie, w którym autorem zwycięskiego projektu został Krzysztof Marszałek z Powidza.  Ponadto sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo stała się także doskonałą okazją do wręczenia oficjalnych gratulacji Renacie i Leszkowi Simińskim, nominowanym do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2017, w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolską Izbą Gospodarczą.Jak można przeczytać w uzasadnieniu nominacji: „Państwo Simińscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 39 ha w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, w gminie Czerniejewo, w powiecie gnieźnieńskim. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja żywca wieprzowego. Rocznie gospodarstwo sprzedaje ok. 5,5 tys. tuczników. Produkcja tuczników oparta jest głównie na paszach z zakupu. Produkcja jest prowadzona na głębokiej ściółce i obecnie liczy 2000 stanowisk tuczowych. Gospodarstwo współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego, którzyprowadzą badania ekonomiczne oraz oddziaływania na środowisko gazów emitowanych przez tuczarnie”. W trakcie sesji przedstawiciele władz samorządowych wręczyli nominowanym list gratulacyjny oraz okolicznościową wiązankę kwiatów, dziękując jednocześnie za codzienny trud wkładany w wykonywaną pracę i życząc wszystkiego najlepszego. Warto dodać, że z terenu powiatu gnieźnieńskiego wśród nominowanych do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2017 byli równieżMonika i Janusz Pietrzakowie z Łubowa. (ks)