Shadow

Skarbik poinformowała radnych w komisjach

Podczas piątkowych (26 czerwca) obrad Komisji: Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, następnie Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Aleksandra Piątkowska-Radom, skarbnik powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok.
 Jak zauważyła skarbnik A. Piątkowska-Radom referując podczas obrad komisji wykonanie powiatowego budżetu za 2019 roku, po stronie dochodów w zeszłorocznym budżecie znalazła się kwota ponad 154 000 000 złotych (realizacja w 101,73% w stosunku do planowanej kwoty). Dochody własne znalazły się na poziomie ponad 52 000 000 złotych oraz dotacje celowe powyżej 28 000 000 złotych i ponad 73 000 000 złotych – subwencja ogólna. Po stronie wydatków znalazła się kwota ponad 146 000 000 złotych – realizacja na poziomie 94,82% w relacji do kwot planowanych. Wydatki majątkowe to ponad 13 000 000 złotych, a bieżące – ponad 133 000 000 złotych. Budżet w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 7 000 000 złotych. Informację o stanie mienia przedstawił Mirosław Grześkowiak, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie. Sprawozdanie finansowe powiatu za rok 2019 na forum komisji zaprezentowała główna księgowa Wiesława Haławska, a Małgorzata Matczak, sekretarz powiatu omówiła Raport o stanie powiatu. Członkowie tych trzech komisji zaopiniowali łącznie 8 projektów uchwał. (jw)