Shadow

Skarbik poinformowała radnych

Podczas obrad 6 grudnia komisji: Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Aleksandra Piątkowska-Radom, skarbnik powiatu przedstawiła projekt budżetu na najbliższy rok. Radni powiatowi uczestniczący w pracach obu komisji poinformowani zostali również o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
Jak powiedziała skarbnik A. Piątkowska-Radom referując projekt powiatowego budżetu na 2019 roku, po stronie dochodów w projektowanym przyszłorocznym budżecie znalazła się kwota ponad 155 000 000 złotych (dochody własne na poziomie ponad 51 000 000 złotych oraz dotacje celowe powyżej 30 000 000 złotych i prawie 74 000 000 złotych – subwencja ogólna). Po stronie wydatków znalazła się kwota ponad 142 000 000 złotych (wydatki majątkowe – ponad 4 000 000 złotych, a bieżące – blisko 138 000 000 złotych). W projekcie budżetu na 2019 rok planowana jest nadwyżka w wysokości prawie 13 000 000 złotych. Dług na koniec 2019 roku wyniesie ponad 32 000 000 (stanowić będzie 20,80 % planowanych dochodów budżetu powiatu) i zostanie spłacony do końca 2030 roku. Informacje o projekcie przyszłorocznego budżetu i kształtowaniu się WPF powiatu na lata 2019-2031 przedstawione zostaną na forum rady 20 grudnia. Radni obu komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt budżetu i WPF. Jednak nie obyło się bez krótkiej dyskusji, która dotyczyła przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w przyszłym roku i zarezerwowanych funduszy w przyszłorocznym budżecie (na drogi publiczne powiatowe jest planowana kwota 3 500 000 złotych). Radni Mirosława Lewicka i Stanisław Szczepański dopytywali się między innymi o przebudowę drogi powiatowej – granica powiatu Kowalewo-Popowo Podleśne (planowana kwota z budżetu powiatu to 2 500 000 złotych), a radny Zbigniew Bręklewicz między innymi o przebudowę drogi powiatowej Żelazkowo-Gurówko i rozbiórkę wiaduktu w miejscowości Malczewo. Radna M. Lewicka pytała również skarbnik powiatu o termomodernizację budynku komisariatu policji w Kłecku (dotacja dla KPP w Gnieźnie w kwocie 70 000 złotych). – Projekt tak skrojonego budżetu został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej i oceny radnych. Ja ten projekt tylko omawiam, ale mogę dopowiedzieć, że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego pracuje nad autopoprawką i sugestia zarządu jest jednoznaczna, by pieniądze ze straży pożarnej i policji przesunąć na realizacje inwestycji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To około 150 000 złotych na przygotowanie budynku na siedzibę dla PCPR – odpowiadała A. Piątkowska-Radom. Podczas czwartkowych obrad wybrano wiceprzewodniczących obu komisji. Zostały nimi Ewa Mądra i Mirosława Lewicka. Ustalono również plany pracy obu komisji na przyszły rok. JAROSŁAW WALERCZAK