Shadow

Skarga do wojewody na radnych i prezydenta

W piątek, 2 lutego skargę do Wojewody Wielkopolskiego na działalność Rady Miasta Gniezna, Prezydenta Miasta Gniezna i organy nadzoru prawnego Wojewody Wielkopolskiego złożył Piotr Fischer, były główny specjalista z Wydziału Edukacji UM, który zajmował się prawem oświatowym. Skarga obejmuje trzy uchwały Rady Miasta Gniezna dotyczące zagadnień oświatowych. Wojewoda ma 30 dni na rozpatrzenie skargi. W piątek, 9 lutego P. Fischer skierował także skargę do Wojewody Wielkopolskiego na działalność przewodniczącego Rady Miasta Gniezna Michała Glejzera. Skarżący skierował także informacje mającą związek z domniemanymi nieprawidłowościami prawnymi w funkcjonowaniu Miasta Gniezna i Rady Miasta Gniezna do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
**Skarga dotyczy trzech uchwał podjętych przez Radę Miasta Gniezna na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna w dziedzinie oświaty. Pierwsza zaskarżona uchwała to Uchwała Nr XLVIII/523/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018r., poz. 973 ). Według skarżącego uchwała ta uniemożliwia złożenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno prawnym opiekunom dziecka i osobom (podmiotom) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem. I tak na przykład dyrektor Domu Dziecka w Gnieźnie będzie miał problem zapisać swoich podopiecznych na nowy rok szkolny do szkoły podstawowej podlegającej Miastu Gniezno i podobnie w przypadku opiekunów prawnych, na przykład krewnych czy dziadków, którzy wychowują swoje wnuki. Powyższe przekonanie skarżący opiera na braku definicji w uchwale pojęcia rodzic(e) i jak uzasadnia widać w tej kwestii elementarny brak wiedzy służb prezydenta dotyczących Zasad techniki prawodawczej określonej przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 283 ). Druga zaskarżona uchwała to Uchwała Nr XLVIII/524/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto Gniezno jest organem rejestrującym (Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 974 ). Według skarżącego nowe brzmienie par. 10 ust. 4 w uchwale, które brzmi „Kontrola rozpoczyna się w chwili okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli” oznacza całkowite ubezwłasnowolnienie podmiotu kontrolowanego. Oznacza to, że podmiot kontrolowany (placówka oświatowa wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych podległych prawnie Miastu Gnieznu) nie będzie znał programu kontroli oraz przewidywanego czasu trwania kontroli i jeszcze wielu innych rzeczy, ponieważ nie ma zdefiniowanego pojęcia co powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Do czasu zmiany tego zapisu dyrektor szkoły był informowany o zakresie oraz terminie kontroli i mógł wystosować uwagi i zastrzeżenie, jeżeli nie zgadzał się z zaleceniami w protokole pokontrolnym. Po zmianie dyrektor nie ma możliwości wniesienia żadnych uwag. Trzecia zaskarżona uchwała to Uchwała Nr XLVII/505/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Gniezno jest organem rejestrującym (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018r., poz. 206 ). W tym przypadku według skarżącego powinien być uchylony paragraf 13 uchwały, który stanowił, że traci moc uchwała Nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 1517 i powinno być oczywiście zapisane ze zmianami, ponieważ była zmiana do tej uchwały z dnia 29 marca 2017r. ). Przekonanie skarżącego potwierdza Kolegium Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale Nr 3/73/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXV/257/2017 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 1000). W tej kadencji zostały już wcześniej przygotowane przez służby prezydenta uchwały oświatowe z uchybieniami uchylone przez Wojewodę Wielkopolskiego. Pod względem prawym uchwały opiniuje Kancelaria Radców Prawnych M. Klejborowski i M. Bernaciak z Gniezna wynajęta przez Miasto Gniezno, która w 2017 roku za świadczenie usług doradztwa prawnego na gruncie prawa polskiego skasowała 103 tys. 320 zł, a za świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego we wszystkich sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych otrzymali 156 tys. 456 zł.
*Zamieszanie wokół skargi *
Niebywałe zamieszanie wywołała decyzja P. Fischera o skierowaniu skargi do Wojewody Wielkopolskiego w szczególności w pracach przewodniczącego Rady Miasta Gniezna. W zeszłym tygodniu skarżący poinformował naszą redakcję, że 2 lutego zarówno wysłał skargę do Wojewody Wielkopolskiego jak i do Biura Rady Miasta Gniezna. Tej wiedzy najprawdopodobniej nie miał przewodniczący M. Glejzer, bo w skardze nie znalazła się adnotacja do wiadomości Rady Miasta Gniezna. W tej sytuacji przewodniczący miał obowiązek skierować skargę do rozpatrzenia do właściwego organu, miał na to 7 dni, a że sam nie mógł o tym zdecydować musiał zwołać nadzwyczajną sesję, na której radni wyrazili wolę przekazania skargi na działalność Rady Miasta Gniezna, Prezydenta Miasta Gniezna i organy nadzoru prawnego Wojewody Wielkopolskiego do Wojewody Wielkopolskiego. Przewodniczący miał też obowiązek poinformować skarżącego o przekazaniu skargi do Wojewody Wielkopolskiego i zgodnie z terminem miał na to czas do piątku, 9 lutego do godziny 7.38. Przewodniczący na obradach nadzwyczajnej sesji w czwartek,8 lutego wyjaśnił radnym, że 2 lutego do Biura Rady Miasta Gniezna wpłynęła skarga Piotra Fischera dotycząca treści uchwał Rady Miasta Gniezna, a z treści pisma, w szczególności biorąc pod uwagę pierwsze słowa „Szanowny Panie Wojewodo” wynika, iż intencją skarżącego było złożenie skargi do Wojewody Wielkopolskiego. – Treść skargi przesądza, iż zamysłem skarżącego było zwrócenie uwagi na rzekome nieprawidłowości w treści uchwał Rady Miasta Gniezna (treść pisma dotyczy wyłącznie uchwał). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Zgodnie zaś z art. 231 kpa: Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ – uzasadnił przewodniczący M. Glejzer. Radni uchwałę w sprawie przekazania skargi przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący przygotował także drugą uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Gniezna do dokonywania czynności przekazywania otrzymywanych skarg według właściwości. – Jest to przekazanie mi kompetencji do tego, abym mógł w imieniu naszego organu i wysokiej rady przekazywać tego typu pisma do właściwego adresata. Ja nie chcę, żebyśmy za chwilę zostali zalani pismami, które nie są do nas, a musimy je gdzieś przekazać, bo w przeciwnym przypadku będziemy się spotykali co kilka dni na nadzwyczajnych sesjach. Na końcu może się okazać, że jakiś mieszkaniec w sklepie kupi nieświeże mięso i napisze w tej sprawie list do wojewody, ale prześle go do nas i będziemy musieli się też w tej sprawie spotkać – wyjaśniał i ironizował przewodniczący M. Glejzer. Radny K. Modrzejewski złożył jeszcze wniosek formalny, żeby w paragrafie pierwszym dopisać „zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego oraz członków Rady Miasta Gniezna”. Wniosek formalny został przyjęty większością głosów przy 14 za i 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na sesji było obecnych 15 radnych (całkowity skład rady to 23 osoby). O decyzji Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie poinformujemy w późniejszym terminie. BEATA KRZYŚKA