Shadow

Skargi na prezydenta Gniezna bezzasadne

Radni miejscy jednogłośnie uchwalili, że dwie skargi na działalność prezydenta Gniezna złożone przez byłego pracownika wydziału edukacji Piotra F. w lutym tego roku są bezzasadne.
**Na sesji 8 marca przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna Marcin Jagodziński przekazał, że pierwsza skarga na działalność prezydenta z 12 lutego 2018 roku w sprawie nieprawidłowości w trzech uchwałach z zakresu zadań oświatowych została przez członków komisji uznana za bezzasadną, ponieważ skarżący podał imię i nazwisko, a nie podał swojego adresu zamieszkania, co dyskwalifikuje rozpatrzenie skargi. Zespół kontrolny wziął także pod uwagę odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie, który nie stwierdził uchybień w zaskarżonych przez Piotra F. uchwałach, a do której to instytucji skarżący też złożył skargę na prezydenta. – Zgodnie z paragrafem 8, ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przejmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zespół w tym zakresie działając w interesie skarżącego uznał, iż posłuży się adresem skarżącego wskazanym w innych składanych przez niego w tym samym czasie skargach. W związku z powyższym zespół kontrolny po wnikliwej analizie złożonej skargi wskazanego pisma wojewody wielkopolskiego oraz konsultacji prawnej uznaje skargę w całości za bezzasadną – stwierdził przewodniczący komisji M. Jagodziński. Druga skarga, z 19 lutego 2018 roku zawierała zarzuty na działalność prezydenta T. Budasza, jego zastępcy M. Powałowskiego i M. Pokładeckiego, dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie nadwagi plecaków szkolnych uczniów szkół podstawowych, który to problem według skarżącego Piotra F. nie został rozwiązany przez władze miasta. – Zespół kontrolny otrzymał odpowiedź od Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którą otrzymał także Piotr F., a w której informuje się o braku podstaw do wszczęcia postępowania we wskazanym zakresie. W związku z powyższym zespół kontrolny spotkał się z dyrektorem wydziału edukacji, podczas którego spotkania otrzymał pełne informacje dotyczące rozwiązań wskazanych problemów w gnieźnieńskich placówkach. Należy podkreślić, że problem wskazany przez Piotra F. dotyczy wszystkich szkół w Polsce, a nie tylko prezydenta Gniezna i gnieźnieńskich szkół, a nad jego rozwiązaniem pracuje ministerstwo edukacji narodowej wspólnie z centralnym instytutem pracy. W związku z szybkim rozwojem technologii informatycznych w najbliższym czasie prawdopodobnie nastąpi całkowite wyeliminowanie książek papierowych i zastąpienie ich e-bookami. Zespół kontrolny otrzymał informacje od radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Gnieźnie o braku przepisów prawnych nakładających na gminę lub prezydenta miasta Gniezna obowiązki w zakresie kontrolowania wagi plecaków uczniów szkół podstawowych, a co za tym idzie określanie sankcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wagi tychże plecaków. W związku z powyższym zespół kontrolny po wnikliwej analizie złożonej skargi uznaje skargę w całości za bezzasadną – poinformował M. Jagodziński. (bk)
**
**