Shadow

Sołectwo Gębarzewo, czy będzie podział?

Wszystko wskazuje na to, że niebawem podwójne sołectwo złożone z dwóch niewielkich miejscowości: Gębarzewa i Gębarzewka może zostać podzielone. Wniosek w tej sprawie, sygnowany przez sołtysa i Radę Sołecką Gębarzewa już trafił na biurko Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.
Gmina Czerniejewo składa się z piętnastu sołectw i miasta Czerniejewo. Wśród tych piętnastu sołectw są również takie, które zrzeszają kilka mniejszych miejscowości. Jednym z takich sołectw jest właśnie m.in. Gębarzewo (129 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały), w którego skład wchodzi także miejscowość Gębarzewko (79 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały). Na początku sierpnia do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynął wniosek, sygnowany przez sołtysa i Radę Sołecką Gębarzewa z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozłączenia Gębarzewa i Gębarzewka na dwa osobne sołectwa. – (…) Miejscowości te tworzą jedno sołectwo, jednak współpraca między mieszkańcami jest znikoma. Mieszkańcy miejscowości Gębarzewko nie uczestniczą w życiu sołectwa, a co się z tym wiąże nie biorą udziału w organizowanych przez sołtysa i Radę Sołecką inicjatywach, które prowadzą do polepszenia wyglądu i jakości życia w naszym sołectwie, jak i nie biorą czynnego udziału w zebraniach wiejskich, w szczególności w tych, na których podejmowane są ważne dla sołectwa decyzje i uchwały, m.in. w zebraniach dotyczących podziału Funduszu Sołeckiego – czytamy w przesłanym wniosku. – Od kilku lat widzimy znaczny wzrost liczebności mieszkańców Gębarzewka, stąd nasza propozycja, aby utworzyć na terenie Gębarzewa nowe sołectwo, w którym mieszkańcy będą mogli sami decydować o zadaniach, jakie są ważne dla ich miejscowości. Dzięki temu będą posiadali swój budżet, który będą mogli zaplanować według widocznych potrzeb dla swojej miejscowości (…) – argumentują wnioskodawcy.Funkcję sołtysa w sołectwie Gębarzewo pełni Tomasz Ryszczuk. Prężnie działający lider nie ukrywa, że dzisiaj współpraca z mieszkańcami Gębarzewka nie układa się najlepiej, m.in. ze względu na odległość obydwu miejscowości (ok. 2 km); mieszkańcy Gębarzewka w znikomej ilości uczestniczą w zebraniach wiejskich, nielicznie też włączają się w organizowane przez Radę Sołecką przedsięwzięcia. Jak podkreśla Tomasz Ryszczuk, podział sołectwa umożliwi mieszkańcom Gębarzewka w większej mierze zaangażować się w życie własnej miejscowości, włącznie z wydatkowaniem pieniędzy pozyskiwanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Jeśli tylko wśród swoich mieszkańców znajdą silnego lidera. Czy ostatecznie w gminie Czerniejewo powstanie szesnaste sołectwo? Burmistrz Tadeusz Szymanek podkreśla, że tę decyzję powinni wspólnie podjąć wszyscy mieszkańcy, zarówno Gębarzewa jak i Gębarzewka, dlatego najpierw sprawa podziału zostanie poddana publicznej dyskusji – tę planuje się zorganizować podczas najbliższego zebrania wiejskiego (25 września). Następnie stosowną uchwałę w tej sprawie winna podjąć Rada Miasta i Gminy Czerniejewo.
KINGA STRZELEC