Shadow

Spółka z absolutorium

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie odbyło się 10 lutego. Przewodniczącym zebrania został Janusz Tomczak, a sekretarzem Tomasz Wędzikowski. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej Witkowo za poprzedni rok złożył Ryszard Nowakowski, prezes GSW Witkowo. Informację z wykonania planu konserwacji i budżetu GSW Witkowo za 2021 rok przedstawiła Krystyna Rogowska, kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał Krzysztof Wiącek.
Następnie delegaci GSW Witkowo udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2021. Ustalono także składkę członkowską na 2022 rok w wysokości 25 zł na rzecz Gminnej Spółki Wodnej od rolników (od 1 ha gruntów zmeliorowanych powierzchni gruntów rolnych w formie zobowiązania pieniężnego oraz w wysokości 7 zł udziału własnego od 1 ha zmeliorowanego). W trakcie zgromadzenia Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie omówił aktualną sytuację na terenie gminy w zakresie bieżących spraw dotyczących planowanych inwestycji w II i III edycji „Polskiego Ładu”, spraw z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Aldona Kiszkarewicz, przedstawiciel Starostwa Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska w Gnieźnie, Krystyna Rogowska, kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy oraz Leszek Dratwiak, przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Niechanowie. (o-es)