Shadow

Sprawozdania i informacje

Właśnie one wypełniły 25 stycznia obrady Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Radni zapoznali się między innymi z ubiegłoroczną działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jednak najpierw samorządowcom przedstawione zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 i tegorocznym budżecie.
Zmiany w finansach powiatu omówiła skarbnik Aleksandra Piątkowska – Radom. Radni zaakceptowali wspomniane zmiany jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił Maciej Szczepański, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Komisja spotykała się trzykrotnie – w lutym, wrześniu i grudniu. Tematami posiedzeń były zasadniczo sprawozdania przekazywane przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Było to podstawą do dyskusji. W lutym zajęto się sprawozdaniem z realizowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 „Bezpieczny Powiat”, analizowano problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu, również w kontekście nadużywania różnego rodzaju substancji aktywnych, a także w związku z sytuacją, jaka miała miejsce na terenie Gniezna i gmin ościennych, analizowano zasady postępowania w razie wystąpienia braku dostaw energii elektrycznej, cieplnej i wody. Na posiedzeniu wrześniowym przedstawiono informacje dotyczące zabezpieczania imprez masowych, w tym Spotkania Młodych na Lednicy oraz analizowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem w trakcie wakacji – w ruchu drogowym czy podczas wypoczynku nad wodą na terenie powiatu. W grudniu podsumowano pracę komisji w 2017 roku i zaplanowano prace na rok następny. Zaopiniowano plan budżetu na 2018 rok w części dotyczącej bezpieczeństwa – poinformował na forum rady M. Szczepański. Robert Andrzejewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawił sprawozdanie tej komisji za rok 2017. – Nasza komisja składa się z 9 radnych i w praktyce zajmuje się sytuacjami, w których zaplanowano stosowne kontrole merytoryczne. Było ich w ubiegłym roku kilka. Komisja zajmuje się sytuacjami nagłymi, kiedy obywatele w swoim mniemaniu czują się poszkodowani, na przykład ze względu na działania starosty. Komisja podejmuje działania w zespołach roboczych lub w pełnym składzie, w zależności od wagi sprawy. Poza planowanymi posiedzeniami spotykała się między innymi w kwestiach: kontynuowania postępowania w sprawie skargi na dyrektora ZOZ w Gnieźnie wniesionej przez grupę lekarzy, przedstawienia wniosków i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w starostwie, w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, rozpatrzenia wniosku radnego Leszka Figaja w sprawie włączenia go do zespołu kontrolującego dokumenty budżetowe, w sprawie przedstawienia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny w kwestii organizacji i funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz przedstawienia skargi na dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz dwóch skarg na starostę i dyrektora Domu Dziecka w Gnieźnie. Komisja przeprowadziła dwie kontrole problemowe, dotyczące organizacji powiatowych zawodów sportowych oraz organizacji i funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie. W ubiegłym roku wydała cztery pozytywne opinie w sprawach: informacji o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, przyjęcia projektu WPF powiatu na lata 2017-2031 oraz przyjęcia uchwały budżetowej powiatu na rok 2018. Negatywna opinia dotyczyła sprawozdania finansowego powiatu za rok 2016. Komisja w jednym przypadku nie podjęła decyzji dotyczącej absolutorium ze względu na równowagę przy głosowaniu. Podsumowując pracę komisji należy stwierdzić, że w roku 2017 podejmowała działania w ramach powierzonych kompetencji i w zakresie tematycznym zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego rocznym planem pracy. Odstępstwa od rocznego planu pracy wynikały z przyczyn organizacyjnych oraz konieczności rozpatrzenia napływających do RPG skarg – stwierdził R. Andrzejewski. Nie obyło się również bez informacji Krzysztofa Bestwiny, dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz Pawła Dopierały, zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-eksploatacyjnych w kwestii funkcjonowania szpitala, a w szczególności jego sytuacji ekonomicznej. JAROSŁAW WALERCZAK