Shadow

Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów Gminy Czerniejewo

W czwartek, 3 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się spotkanie władz samorządowych Gminy Czerniejewo z uczniami – stypendystami oraz ich rodzicami. Stypendia naukowe i sportowe zostały przyznane za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 według nowych regulaminów dotyczących przyznawania stypendiów dla uczniów obowiązujących w Gminie Czerniejewo.
Rada Miasta i Gminy Czerniejewo podjęła 24 listopada 2021 roku uchwały dotyczące przyznawania stypendiów naukowych oraz sportowych i artystyczno-technicznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czerniejewo. Celem podjętych uchwał było m.in. dostosowanie zapisów regulaminów do zaistniałych zmian w przepisach oświatowych. Zgodnie zUchwałą Nr XXX/282/21 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo stypendium naukowe może otrzymać uczeń, który uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Czerniejewo i w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5. Z wnioskiem o stypendium może wystąpić: dyrektor szkoły, rodzic/opiekun prawny ucznia lub stowarzyszenia/organizacje działające na terenie Gminy Czerniejewo. Wysokość stypendium wynosi 500 zł i jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty po każdym semestrze. Stypendia sportowe i artystyczno-techniczne przyznawane są na podstawie Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXXV/283/21 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego i artystyczno-technicznego dla uczniów Gminy Czerniejewo. Według w/w regulaminu stypendium sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 oraz indywidualnie zajął I – III miejsce lub zespołowo I miejsce w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Stypendium artystyczno-techniczne przysługuje natomiast uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 oraz indywidualnie osiągnął I – III miejsca w konkursach artystycznych/technicznych, przeglądach i festiwalach lub zespołowo I miejsce w konkursach artystycznych/ technicznych, przeglądach i festiwalach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
Wysokość stypendium wynosi 500 zł i jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty po każdym semestrze. Stypendia naukowe, sportowe i artystyczno- techniczne dotyczą uczniów klas VI, VII i VIII. Środki na realizację programu stypendialnego pochodzą z budżetu Gminy Czerniejewo. Po I semestrze roku szkolnego 2021/2022 stypendia otrzymali: stypendia naukowe SP Czerniejewo: Julia Łapigrosz, Wojciech Szuba, Piotr Błasiak, Julia Olszewska; SP Żydowo: Marcelina Sołtysik, Ewelina Sołtysik, Dominik Zobel, Franciszek Czajkowski, Natalia Heyduk, Agata Draheim. Stypendia sportowe SP Czerniejewo: Kacper Koperski, Leon Bieńkowski, Lena Kachniarz, Oliwier Wiśniewski, Maciej Szejna, Filip Kasprzak. Gratulujemy stypendystom, rodzicom i nauczycielom. (obk)