Shadow

Szesnaste absolutorium wójta niechanowskiej gminy

Sesja Rady Gminy Niechanowo odbyła się 28 maja w oparciu o ocenę wyników prac samorządu lokalnego i udzielenie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
Jak powiedziała skarbnik gminy Emilia Błaszkowska, w ciągu roku budżet zmieniano, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów – prawie 27 000 000 złotych (realizacja w 98,53%), a po stronie wydatków – prawie 26 000 000 złotych (96,63%). Omawiając opinię Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczący Jacek Trzaskawka wskazał, że komisja na podstawie przeprowadzonych kontroli przeanalizowanych sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych z realizacji budżetu gminy za 2017 rok i zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy stwierdziła, iż wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przedstawiając prawie godzinne sprawozdanie ze swojej działalności za 2017 rok, wójt Eugeniusz Zamiar powiedział między innymi: – Sesja absolutoryjna to przede wszystkim podsumowanie pracy za ubiegły rok. To ostatnie absolutorium kadencji 2014-2018. Pozwólcie państwo, że złożę serdeczne podziękowania wszystkim za wspaniałą pracę i ogromne zaangażowanie przez cały 2017 rok. Ocenę sprawozdań z realizacji budżetu za 2017 rok rozpoczęła Komisja Rewizyjna, to był początek procedury absolutoryjnej, który kończy się głosowaniem przez wysoką radę nad wnioskiem o udzielenie absolutorium. Komisja potwierdziła prawidłowość pracy wójta. Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Mając to na uwadze zwracam się do wysokiej rady z prośbą o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium za 2017 rok. Przewodniczący rady Zdzisław Sikora odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. – To szesnaste wykonanie budżetu przez wójta niechanowskiej gminy. Te budżety nie były łatwe. To budżety na miarę naszych możliwości. Nie jesteśmy gminą Tarnowo Podgórne, dlatego nasze marzenia musimy obniżyć w stosunku do bardzo bogatych gmin. Jednak przez ostanie cztery lata dużo udało się zrobić, a Fundusz Sołecki dawał możliwość realizacji pomysłów w sołectwach – stwierdził Z. Sikora. Radni gminni zdecydowaną większością głosów (przy dwóch przeciwnych i jednym wstrzymującym się) wypowiedzieli się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu E. Zamiarowi, a włodarz gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, między innymi Marii Graczyk, byłemu skarbnikowi gminy. JAROSŁAW WALERCZAK