Shadow

Szkoły z tradycją nie będzie


Kilkadziesiątosób zdużym transparentem, naktórymwidniałohasło„Dzieciomszkołę zabierają bozprywatnejkasę mają” przyszłoprotestować 22lutegonasesjęprzeciwkonowejsieciszkół podstawowych, którazaczniefunkcjonować od1września2017roku, azktórejzniknęłaSzkołaPodstawowanr4przyul. Pocztowej. RadnikoalicjiPO-SLDbylibierniiniewzruszenipodobniejakprezydentTomaszBudasz(PO)naprośbyrodzicówinauczycieli. Radniopozycjistaralisię jeszcze przekonać prezydentadozmianydecyzji, ale bezskutecznie. – Proponujemysieć dziesięciuszkół naterenieGnieznaitą niepopularną itrudną decyzję biorę wpełninasiebie, dobro dziecka jest najważniejsze- podsumował prezydentT. Budasz.
Jeszczezanimrozpoczęłysię obradyrodzice, nauczycieleimłodzież przybyłaprzekonać iprosić radnych,prezydentadozmianydecyzjigodzinę wcześniej,naposiedzenieKomisjiOświaty, któramiałazaopiniować projektuchwały.
*Protest rodziców z Pustachowy i Kawiar zdecydował o sieci szkół? *
Jednakprośbyiargumenty,dlaczegodojednejszkołyprzypisujesię 900uczniów, adrugamazniknąć zmapygnieźnieńskiejoświatyniezostaływziętepoduwagę. Radniprojektuchwałyzaopiniowalipozytywnie. NastępnietrwającatrzygodzinydyskusjaikolejnepróbyprzekonaniaradnychkoalicjiiprezydentadozmianydecyzjiipowołaniedożyciaSzkołyPodstawowejnr4przeniosłasię nasesję Rady Miasta. Douchwałyradnychwprowadził M.Pokładecki, dyrektorWydziałuEdukacjiUM, któryprzekazał m.in., żezmianastrukturyszkolnejwprowadzonaustawą zdnia14grudnia2016rokuPrawooświatowepociągazasobą konieczność wprowadzeniazmianwsieciszkół podstawowychigimnazjów, dlaktórychorganemprowadzącymjestMiastoGniezno. 15lutegoWielkopolskiKuratorOświatywPoznaniupozytywniezaopiniował projektdostosowaniasieciszkół podstawowychigimnazjówdonowegoustrojuszkolnegopodjętyprzezRadę MiastaGnieznanasesji10lutegoUchwałą nrXXXIII/346/2017. Dalejmówił, żeprzedmiotowauchwałazostałazaopiniowanaprzezorganizacjezwiązkowe, tj. Międzyszkolną Komisję OświatyiWychowaniaNSZZSolidarność wGnieźnie, ZarządOddziałuZwiązkuNauczycielstwaPolskiegowGnieźnieorazZarządWojewódzkiForumZwiązkówZawodowych. Plansiecizakłada, żeistniejącesiedemszkół podstawowych,czyliSzkołaPodstawowanr2, 3, 5, 6, 8, 9i12ostrukturzeklasI-VIzdniem1września2017r. staną się wośmioletnimiszkołamipodstawowymi. Natomiasttrzygimnazja,czyliGimnazjumnr1, 3i4zdniem1września2017r., zostaną przekształconewośmioletnieszkołypodstawowezoddziałamigimnazjalnymi. Wbudynkachdotychczasowychgimnazjówzaczną działać odpowiednioSPnr1, SPnr7iSPnr10. Oddziałygimnazjalnewprzekształconychszkołachpodstawowychbędą działać do31sierpnia2019roku, kiedyostatnirocznikgimnazjalistówzakończykształcenie. Gimnazjumnr2im. PowstańcówWielkopolskich1918/1919zsiedzibą przyul. Pocztowej11niezostanieprzekształconewszkołę podstawową izakończyswą działalność 31sierpnia2019roku. W uzasadnieniu uchwały urzędnicy zapisali, że wpływnadecyzję owygaszeniudziałalnościtegogimnazjummiałyopinierodzicówuczniówzdzielnicPustachowaiKawiary. Rodziceoptowalizatym, abyichdziecikształciłysię wSPnr8wGnieźnie, nawetpomimospodziewanejdużejliczbyuczniówwtejszkole, zamiastwSPnr4, któramiałapowstać zprzekształceniaGimnazjumnr2. WcelupoprawieniasytuacjilokalowejSPnr8planujesię wokresie2-3latzaadaptowaniejednegozbudynkówprzyległychdotejszkołynaceleoświatoweizorganizowanietamsallekcyjnych. Ponadtorozważasię wybudowanienowejszkoływpołudniowejczęścimiasta, jednakjesttouzależnionepozyskaniemnatencelzewnętrznychśrodkówfinansowych. Wzwiązkuztym, żedziecizdzielnicPustachowaiKawiarymają uczyć się wSP nr8, niecelowestajesię powołanieSPnr4, zuwaginato, żeliczbadziecizrejonutejszkołyniepozwoliłabynautworzenienawetjednejpełnejpierwszejklasy(rok2017/2018- 23uczniów, 2018/2019- 17uczniówi2019/2020- 20uczniów). Uczniowieztegorejonukształcić się będą wszkołachznajdującychsię najbliżejichmiejscazamieszkania.
*Dobro****dziecka****jest****najwa**ż**niejsze**? *
Rodziceuczniów, którzymogliby w przyszłości uczyć się wSPnr4mają żaldowładzmiasta, żeniezostalipotraktowaninarównizrodzicamidziecizdzielnicPustachowaiKawiary, doktórychprośbysię przychylonopozytywnie. – My,jakorodzicechcieliśmyjeszczerazzaapelować dopaństwa, żebytaszkołajednakistniała, bochcą tegorodziceinaszedzieci. Interesy partyjne są interesami partyjnymi, amywasprosimy szanowni radni, żebyściezrozumielinasjakorodzicówiżebytaszkołapowstała- apelowaładoradnychzdenerwowanaprzedstawicielkarodziców. Zarazponiejwypowiedział się P. Trygalski, nauczycielGimnazjumnr2, którypowiedział, żedyrektorM. Pokładeckiargumentujezasadność niepowołaniadożyciaSPnr4tym, żeprotestowaliprzeciwkotemurodzicedziecizPustachowyiKawiar, ale protestodrodzicówzdrugiejstronywpłynął do 10lutego,czylijeszczeprzedpoprzednią sesją, naktórejpodjętowstępny projektsieciszkół. – Zabrakłokonsultacjidotyczącejsiatkiprzyszłychszkół oraztego, żejednejszkołysię niebędziereaktywować, adodrugiejbędziechodziłokilkasetdzieci. RodzicezPustachowyiKawiarmieliprawodotego, żeniechcieliposłać dziecidoszkołynaul. Pocztowej, aletoniemożebyć podstawą dojejzamknięcia. Sytuacjademograficznajestznana, aledecyzję podejmują rodzice. Podejmieciepaństworadnidecyzję, którabędziebrzemiennawskutkachnalata. Mówisię, żetorodzicmaprawowyboruszkoły, wtymprzypadkuniedokońca, bo„czwórki” niebędzie,czylirodzicniedokońcamaprawowyboruszkoły- mówił P. Trygalski. RadnyR. Niemannpoprosił, żebydyrektorM. Pokładeckiodczytał wszystkieopiniezwiązkóworazopinię wielkopolskiegokuratoraoświaty. WopiniioddziałuZwiązkuNauczycielskiegoPolskiegowGnieźnieprezesA.Brodnickastwierdziłam.in., żeniemożnalikwidować szkoły, któradlaGnieznamaszczególnehistoryczneznaczenie, żepierwszyprojekt, wktórymdożyciamiałozostać powołanych11szkół podstawowychjestdozaakceptowania,natomiastdrugiprojektz10szkołamipodstawowyminiejest dozaakceptowaniaizwiązeksprzeciwiasię niepowołaniudożyciaSPnr4. – Rozumiemy, żerodzicezrejonuKawiariPustachoważyczą sobie, byichdzieciuczęszczałydoszkołynajbliżejpołożonej, czylidoSP8. Jednaktakimsamymargumentemmogą się kierować rodzicezrejonuKonikowo,czylidlaczegoichdziecimają uczęszczać doSPnr7usytuowanejdalejniż obecneGimnazjumnr2. Dlaczegobierzesię poduwagę głosjednejgrupyrodziców, alekceważytendrugi?- pytałaprzewodniczącaA. Brodnicka.
Rodzicedzień przedsesją bylitakżewPoznaniuuwicewojewody, żebyprzedstawić całą sytuację. Doprezydentaapelował takżeradnyJ. Lubbe, który powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby nie powstała SP nr 4, a propozycja prezydenta z 2 lutego o powołaniu 11 szkół podstawowych była dobra. – Pan prezydent może proponować różne rzeczy, ale decyzja należy do radnych. Pojechałem do kuratorium, żeby usłyszeć odpowiedź na jedno pytanie, czy wobec obowiązujących przepisów oświatowych mamy czas na to, żeby procedować uchwałę na nowo. Usłyszałem od pana wicekuratora, że jak najbardziej, wystarczy tydzień lub 8, 9 dni, żeby przygotować nową uchwałę. Przygotowałem poprawkę do tej proponowanej dziś uchwały, żeby utrzymać 11 szkół podstawowych łącznie ze zmianą obwodów. Proponuję, żeby dać szansę Gimnazjum nr 2, a od września SP nr 4 i unieważnić tę uchwałę poprzez jej odrzucenie i prosić pana prezydenta, aby przygotował nową uchwałę w ciągu 10 dni, a kuratorium zaopiniuje ją na początku marca, a do końca marca jest czas na jej podjęcie. Może się uda w tej kadencji, że chociaż raz odpadnie dyscyplina partyjna. Nie wierzę w to, że nauczyciele, którzy pracują w tej chwili w gimnazjach są za tym, żeby zlikwidować gimnazjum ich kolegów. Apeluję do sumienia radnych z drugiej strony, chociaż nie czuję się w opozycji do pana prezydenta, a jednocześnie proszę pana prezydenta, żeby wyszedł naprzeciw oczekiwaniom ludzi – apelował radny J. Lubbe. Prezydent został nieprzejednany; powtarzał, że bierze tę trudną decyzję na siebie i odpowiedział radnemu. – To pan dzieli rodziców. Na podstawie opinii zdecydowanej większości rodziców podjęliśmy te działania, których efektem jest dzisiaj propozycja uchwały w sprawie sieci szkół w liczbie 10. To ja dzisiaj stając z pełną odpowiedzialnością potrafię ludziom powiedzieć prosto w twarz, nie jak pan nie tak dawno likwidując szkołę. I wtedy pan nie apelował o wspólne porozumienie, o działanie ponad podziałami, o sumienia radnych. Pan ma odwagę dzisiaj o tym mówić. Panie radny, ja chciałem ratować to gimnazjum, prosiłem pana, żeby utworzyć w tym gimnazjum liceum, ale odpowiedź była negatywna. To są fakty, ja potrafię wziąć pełną odpowiedzialność na siebie i przedkładając tę uchwałę taką odpowiedzialność wziąłem. To trudna, bolesna, uchwała i tak jak stwierdził Związek Nauczycielstwa Polskiego nie będą wszyscy zadowoleni. Dzisiaj staję przed państwem i mam odwagę po spotkaniach z rodzicami, gdzie w piątek w SP nr 8 na sali nikt nie powiedział, że chce posyłać dzieci do SP nr 4. Proszę radnych o podjęcie tej uchwały. Nie manipulujmy, bo dobro dziecka jest najważniejsze – zaznaczył prezydent T. Budasz. J. Lubbe odpowiedział prezydentowi, iż to, że mówi głośno to nie znaczy, że ma rację. – Rok temu zlikwidowano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ale w efekcie tej likwidacji nikt nie stracił pracy, a nauczyciele, którzy tam pracowali mają więcej nadgodzin niż mieli wcześniej. To nie jest temat dzisiejszej sesji, ale pan prezydent lubi osobiste wycieczki do mnie. Ja proces likwidacji i połączenia dwóch szkół starałem się przeprowadzić w jak najmniej szkodliwy sposób dla nauczycieli, a decydowała o tym rada powiatu, tak jak dzisiaj decyzję podejmą radni miejscy – zauważył J. Lubbe. Radny R. Niemann pytał jeszcze prezydenta czy jest prawdą, że urząd miasta prowadzi rozmowy z przedstawicielami Cechowej Szkoły Rzemieślniczej, która chce wynająć pomieszczenia po gimnazjum w tym budynku. Odpowiedzi nie uzyskał. Przypomnijmy, że Starszym Cechu jest Stafan Pokładecki, brat Mariana Pokładeckiego, dyrektora Wydziału Edukacji UM i radnego powiatowego PO.
W konsekwencji długiej dyskusji, o zakończenie której wnioskował radny J. Budzyński radni większością głosów przegłosowali uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Za głosowało 14 radnych z klubu radnych PO: M. Arndt, A. Krzymińska, J. Chorn, M. Glejzer, S. Graczyk, M. Maciejewski, A. Masłowski, radni niezrzeszeni: B. Młodzikowska, M. Cichomska-Szczepaniak, R. Wojciechowski, z klubu radnych SLD: J. Budzyński, R. Karmoliński, M. Jagodziński i M. Zygmunt z „Samorządnych”; przeciw było 7 radnych: T. Niewiadomska, M. Bartkowicz, J. Brzuszkiewicz, J. Lubbe z „Samorządnych”, R. Niemann, K. Modrzejewski i M. Elantkowski z Ziemi Gnieźnieńskiej – Gniezno XXI, 1 się wstrzymał – radny J. Szarzyński z „Samorządnych”. Nieobecny na sesji był radny D. Banicki z PO.
BEATA KRZYŚKA