Shadow

To stabilny i realny budżet…

„Różana” gmina ma uchwalony budżet na 2018 rok. tak stało się w czwartek, 28 grudnia. Radni Gminy Niechanowo prawie jednogłośnie (przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym przeciwnym) opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego budżetu. Po stronie dochodów znalazła się kwota ponad 27 mln złotych, po stronie wydatków – prawie 30 mln zł.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przybliżyła na forum Rady Gminy Niechanowo skarbnik gminy Maria Graczyk. Obie opinie – o projektach uchwał Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2018 rok zaopiniowano pozytywnie, a opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Budżetu i Usług zaprezentował jej przewodniczący Jarosław Olejniczak. – Komisja po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2018 rok stwierdziła, że zabezpiecza on najważniejsze potrzeby mieszkańców i w związku z tym zaopiniowała pozytywnie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok – podsumował J. Olejniczak. Z wydatków bieżących na oświatę i wychowanie przypada prawie 8,5 mln, na transport i łączność zaplanowano prawie 7 mln złotych, na pomoc społeczną prawie 700 tys. złotych. Wydatki administracji publicznej pochłoną w tym roku ponad 2 mln złotych, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono prawie 1,5 mln złotych, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prawie 700 tys. zł. Ważniejsze zadania inwestycyjne to budowa nowych i przebudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa drogi rowerowej (ciągi pieszo-rowerowe) na terenie miejscowości Niechanowo, Gurówko i Cielimowo w ramach projektu – zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim „Gmina Niechanowo – przebudowa pasa drogowego”. Zaplanowana jest również modernizacja Domu Sportowca w Niechanowie (pierwszy etap zadania o nazwie „Szatnia na medal”). – Państwo radni przez głosowanie wyrazili swoją ocenę. To budżet naszych możliwości, jest on stabilny i realny, przewidujący inwestycje, ale również dający światło na inwestycje, na które czekamy. To kanalizacja, termomodernizacja i inwestycje drogowe. Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, a skarbnik i pracownicom urzędu za pracę nad tym budżetem – podsumował wójt Eugeniusz Zamiar. Radni przyjęli również (jednogłośnie) uchwałę w sprawie planów pracy rady gminy i poszczególnych komisji rady na bieżący rok. Od początku roku przyznano sołtysom zryczałtowaną dietę w wysokości 500 złotych kwartalnie za organizację i obsługę administracyjną spraw sołeckich oraz za udział w sesjach rady oraz posiedzeniach i zebraniach, na które zaproszeni zostali przez wójta i przewodniczącego RG Niechanowo oraz 200 złotych diety kwartalnej za opiekę nad świetlicami wiejskimi. Wspomniane diety uchwalono jednogłośnie.
JAROSŁAW WALERCZAK