Shadow

Trzy projekty z Gminy Kiszkowo nagrodzone

{CAPTION}
Podczas uroczystej gali w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, odbyło się 7 grudnia podsumowanie XVII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa Wielkopolskiego. W ramach tego konkursu trzy projekty z Gminy Kiszkowo zdobyły najwyższe nagrody pieniężne!
Celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski, przyczyniając się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji działań społecznych, jako czynnika wspomagającego realizację zadań społeczno-gospodarczych i kulturalnych określonych przez samorządy. Kultura to są właściwe zachowania, szacunek dla drugiego człowiek, wartości duchowe, materialne, edukacja, intelekt i szeroko rozumiana sztuka. „Kultura jest wszystkim tym co myślimy robimy i mamy. Człowiek tworzy kulturę, a poprzez kulturę tworzy siebie. Cały system komunikacji o sobie.” Cieszy nas tym bardziej fakt, że właśnie Wielkopolska i Wielkopolanie tak chętnie angażują się w działania prokulturowe. W tym roku w kategorii działania prokulturowe nagrodzono 17 projektów.
Ekologia natomiast, to życie w zgodzie z naturą i z samym sobą. Dbając o Matkę Ziemię dbamy również o nas. W tej grupie kapituła nagrodziła 16 projektów. W pierwszej kategorii zwyciężyły dwa projekty. Pierwszy, zrealizowany w 2014 roku przez Gminę Kiszkowo: „Dzieje ziemi kiszkowskiej”. W ramach działania, została wydana publikacja o charakterze popularno-naukowym, przedstawiająca historię regionu na przestrzeni dziejów. Zebrano w niej informacje dotyczące wszystkich miejscowości w gminie. Kilku z nich obecnie już nie ma, a mimo to zostały wyodrębnione i opisane. Obszerność i bogactwo opisów uzależnione było od ilości materiałów źródłowych na temat poszczególnych wsi. Najlepiej opracowaną historię mają największe wioski, w których znajdowały się kościoły, zespoły dworsko-parkowe, szkoły. Powstanie tej książki było odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców dotyczące odkrywania lokalnej historii. Publikacja kierowana jest głównie do mieszkańców. Ukazuje przemiany, jakie dokonały się na terenie gminy Kiszkowo od czasów najdawniejszych, do dziś. Dzieje ziemi kiszkowskiej zaprezentowane zostały w dwóch rozdziałach. W pierwszym ukazano ogólną charakterystykę gminy. Przybliżono położenie geograficzne i środowisko naturalne, zarys historii regionu kiszkowskiego i współczesne oblicze tego obszaru, jego przynależność administracyjną i terytorialną na przestrzeni wieków, ludność gminy na przestrzeni dziejów, a także herb gminy. Publikacja sfinansowana została ze środków budżetu gminy Kiszkowo oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowita wartość projektu wyniosła 61 458,08 zł, a wielkość nakładu to 2000 szt.
Drugi nagrodzony projekt „Lato i jesień na wsi”, zrealizowany został w 2016 roku, przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach Kościelnych. W ramach projektu, przeprowadzony został szereg działań, mających na celu przybliżenie dzieciom czynności wykonywanych latem i jesienią na wsi. Dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach zielarskich, podczas których szukały, rozpoznawały i zbierały zioła. Dzięki laboratorium zielarskim mogły poznać nazwy ziół, spróbować ich, a z wybranych zrobić masło ziołowe czy pesto. Wybudowany został także piec chlebowy, dzieci uczestniczyły w miodobraniu, żniwowaniu, kiszeniu kapusty czy też zbieraniu ziemniaków. Projekt został przeprowadzony przez dyrektora szkoły, nauczycieli, sołtysa oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Łagiewniki Kościelne. Nawet najmłodsze przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Zrealizowano go z programu „Działaj Lokalnie IX”, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia Światowid.
Trzeci projekt z Gminy Kiszkowo zrealizowany został na przełomie 2015 i 2016 roku. Został wyróżniony w drugiej kategorii: działania proekologiczne. Jego koordynatorem było Koło Łowieckie Sokół z Kiszkowa. Projekt „Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego” był podzielony na 3 połączone ze sobą bloki tematyczne, a każdy z nich przedstawiany w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Jego głównym celem było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat ptaków krajobrazu rolniczego, ich występowania, biologii, zagrożeń ze strony człowieka oraz możliwości ochrony. Celem praktycznym była poprawa środowiska naturalnego w najbliższej okolicy szkół i wsi poprzez wypuszczenie kuropatw i bażantów, wywieszenie budek lęgowych dla ptaków wróblowatych w parkach wiejskich i alejach przydrożnych oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków liściastych. Przyroda, jaką są ptaki i drzewa, są istotnymi elementami krajobrazu i dobrem ogólnospołecznym.
Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć z dziećmi ze szkół podstawowych z terenu gminy Kiszkowo. Od września do listopada prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne. We wrześniu zajęcia te dotyczyły ptaków krajobrazu rolniczego. W czasie zajęć praktycznych wypuszczono 40 kuropatw i 20 bażantów. Był to realny wpływ na populację wyżej wymienionych gatunków, poprzez zwiększenie ich liczebności i poprawę puli genowej tych małych izolowanych populacji. W październiku były zajęcia o ptakach wróblowatych w krajobrazie rolniczym, które do odbycia lęgów potrzebują dziupli. W parkach wiejskich i przy istniejących alejach drzew rozwieszono 40 budek lęgowych. W listopadzie przeprowadzono pogadanki o roli zadrzewień śródpolnych, ich wpływie na różnorodność środowiska, a działaniem praktycznym było wykonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów liściastych rodzimego pochodzenia. Łącznie przeprowadzono lekcje i zajęcia terenowe z wszystkimi uczniami ze szkół podstawowych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie. Projekt został zrealizowany z programu „Działaj Lokalnie IX” ,Akademii Rozwoju Filantropii W Polsce, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia Światowid.
Nagrody laureatom wręczyła Marzena Wodzińska z Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Markiem Zielińskim – zastępcą prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W imieniu wszystkich laureatów i nagrodzonych podziękowanie Kapitule złożył wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski: – Samorząd to taka organizacja zgrabnie urządzona, wspierana licznymi stowarzyszeniami, organizacjami, grupami formalnymi i nieformalnymi, która tworzy wizerunek, rzeczywistość i obraz naszych małych ojczyzn. Dzisiejsza gala jest uhonorowaniem tych wszystkich, których inicjatywę samorząd potrafił wzbudzić. (…) Największym sukcesem naszych małych ojczyzn jest to, że potrafimy zainspirować, wspierać i później wycofać się będąc w cieniu tych, którzy działają. Ten obraz naszych małych ojczyzn tworzy obraz naszego państwa, naszej ojczyzny. Działania organizacji, stowarzyszeń, szkół, domów kultury i bibliotek wykonywane są dla innych ludzi,na rzecz mieszkańców, ale także dla własnej satysfakcji. Niezwykle sympatycznie jest jednak, gdy ta praca jest dostrzeżona i doceniona. Pobudza to do dalszego działania. Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie wyróżnienia, nagrody. Myślę, że w imieniu wszystkich nagrodzonych, laureatów i wszystkich tych, którzy wzięli udział w tym konkursie, pragnę podziękować za to, że nasze działania zostały docenione. Miłym akcentem i przerywnikiem były także występy zespołów muzycznych: Orkiestry staromiejskiej wraz z grupą marżonetek, Zespołu Salonowego z Żegocina oraz Jadwigi Tomczyńskiej i Maksa Ambroziaka. (kiszkowo.pl)