Shadow

Uchwalali i wnioskowali, czyli pracowite obrady w Czerniejewie

W środę, 27 lutego odbyła się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Tego dnia czerniejewscy radni pochylili się nad uchwałami z zakresu finansów, gospodarki nieruchomościami i gospodarki odpadami komunalnymi; zapoznali się także z kilkoma sprawozdaniami podsumowującymi działalność wybranych podmiotów w roku ubiegłym.
Sesję rozpoczęto zwyczajowo od informacji przekazanych przez Jana Kulpińskiego, przewodniczącego rady oraz burmistrza Tadeusza Szymanka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Chwilę później radni wysłuchali sprawozdań z działalności w 2018 roku: Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie, Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo i Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
*Uchwalali…*
W dalszej części obrad zajęto się przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał, m.in. z zakresu finansów, gospodarki nieruchomościami i gospodarki odpadami komunalnymi. I tak, jednogłośnie radni przegłosowali uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (lokal w Nidomiu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze – garaż), w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (określenie punktu zbiórki odpadów komunalnych jako „mobilny” do momentu wybudowania PSZOK) i w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo, w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2019 roku. Ponieważ w 2018 roku Rada Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła o utworzeniu dwóch jednostek organizacyjnych działających w formie jednostki budżetowej – Świetlicy Środowiskowej „Promyki” w Żydowie oraz Klub „Senior+” w Czerniejewie, które następnie przyłączyła do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie, konieczne było odzwierciedlenie działalności tych jednostek w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie, dlatego również jednogłośnie powyższy statut po zmianach został przyjęty w trakcie lutowej sesji. Jednogłośnie przyjęte zostały także uchwały: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerniejewo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej w 2019 r. (dotyczy remontu ul. Pałacowej w Czerniejewie), w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo (skarga niezasadna), a także w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019 – 2026 i do gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym. Ponadto przy 10 głosach „za” i 4 wstrzymujących się (Halina Frejda, Paweł Głowacki, Izabela Raczak i Sławomir Zakrzewski) radni przyjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Pałacowej 4 w Czerniejewie.
*I wnioskowali…*
Dużą aktywnością czerniejewscy rajcy wykazali się w punkcie poświęconym na interpelacje i zapytania. Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał radny Jacek Siwka, który – korzystając z okazji, że zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich – zachęcał obecnych na sesji sołtysów do korzystania z pomocy i wsparcia Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, m.in. przy organizacji wszelkiego rodzaju spotkań (turniejów, festynów itp.). Po tym apelu radny zwrócił się już bezpośrednio do burmistrza Tadeusza Szymanka, pytając o dalsze losy nielegalnego wysypiska, które powstało przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie, na nieruchomościach należących do PKP. W odpowiedzi usłyszał, że odpowiedzialnym za wyczyszczenie tego terenu jest jego właściciel, czyli PKP, które zostały zobowiązane do usunięcia pozostałych odpadów (opon). W dalszej części zapytań i interpelacji radna Iwona Małecka zapytała o aktualne ustalenia w sprawie budowy ul. Polnej w Czerniejewie. Jak poinformowała Eliza Tądrowska, kierownik Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, w tej sprawie zakończone zostały prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w celu uzyskania pozwolenia na budowę, które według wstępnych założeń zostanie wydane w czerwcu tego roku. Radny Paweł Głowacki zapytał o sprawę przejęcia i remontu dróg na os. Młynarskim w Czerniejewie. Tu Zbigniew Figas, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo wytłumaczył, że przed przejęciem mienia gmina w pierwszej kolejności stara się poszukać źródeł finansowania inwestycji, tj. budowy dróg. Radny Sławomir Zakrzewski, dziękując pracownikom urzędu za uporządkowanie terenu przy drodze Pawłowo – Gębarzewo, zwrócił się z prośbą o usunięcie morw rosnących we wskazanym miejscu. Następnie ten sam radny, zwracając się do burmistrza Tadeusza Szymanka i do przysłuchującego się sesji Rajmunda Gąsiorka – radnego w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego, zapytał m.in. o to, jak realnie wygląda stan inwestycyjnych możliwości powiatu gnieźnieńskiego w temacie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Czerniejewo. W odpowiedzi na to pytanie usłyszał, że w tym roku budżet Powiatowego Zarządu Dróg na inwestycje drogowe wynosi ponad 3 mln zł, a w planie inwestycyjnym PZD na ten rok w ogóle nie uwzględniono gminy Czerniejewo, argumentując taką decyzję m.in. dużym zadaniem wykonanym na terenie tej gminy w roku ubiegłym, tj. przebudowy drogi Czerniejewo – Wierzyce. Pozostając w temacie dróg, radny Jarosław Trafny poprosił o zgłoszenie do PZD wniosku o wyrównanie drogi powiatowej między Nidomiem a Goraninem i „przycięcie poboczy” w tym miejscu, a także wniosku do miasta Gniezna o „przycięcie poboczy” od Prochowni do os. Pustachowa. O głos ponownie poprosił radny Jacek Siwka, który apelował do władz samorządowych o pochylenie się nad kontynuacją kanalizowania gminy, radna Iwona Małecka wskazywała potrzebę oznakowania dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. gen. Jana Lipskiego w Czerniejewie, a radny Leszek Lisiecki dopytywał, kiedy gmina rozpocznie łatanie dziur w drogach. Po interpelacjach i zapytaniach radnych, głos oddany został sołtysom. W tej części m.in. sołtys Zofia Gajda poprosiła o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania terenu przy przejeździe kolejowym w Kosowie, a także o pochylenie się nad kwestią bezpieczeństwa w tym miejscu (utrudniona widoczność); natomiast sołtys Tomasz Ryszczuk złożył wniosek o wycięcie drzewa przy jednej z posesji w Gębarzewie (drzewo zasłania krzyż), a także o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania terenu w okolicach przejazdu kolejowego w Żydowie.
W lutowej sesji uczestniczył niemal komplet radnych (nieobecny był radny Wiesław Dziatkowiak).
KINGA STRZELEC