Shadow

Umowa na dofinansowanie podpisana!


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6 marca marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał dwie umowy w ramach Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”. Jednym z beneficjentów wsparcia – obok gminy Piła, która otrzymała ponad 11 milionów złotych dofinansowania na projekt „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły: rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – jest gmina Łubowo, której przyznano tak długo wyczekiwane dofinansowanie w wysokości nieco ponad 12 milionów złotych na projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Łubowo.
O tym, że w podgnieźnieńskiej gminie szykowana jest inwestycja, która ma przyczynić się do dalszego, sukcesywnego rozwoju gospodarczego nie tylko Łubowa, ale i całego powiatu gnieźnieńskiego, pisaliśmy już niejednokrotnie. /Przypomnijmy, w okolicach Fałkowa planowane jest utworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o powierzchni ok. 125 hektarów (gruntów Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu), z możliwością poszerzenia tej strefy o grunty prywatne nawet o 300 hektarów. Grunty są dobrze skomunikowane, leżą przy Węźle Łubowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i drogi krajowej nr 92. /
/Działania zmierzające do realizacji tej potężnej inwestycji trwały dość długo, a około 5 temu uległy znacznej intensyfikacji: prowadzone były rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a na obradach Rady Gminy Łubowo pojawiały się stosowne uchwały. Samorząd rozpoczął także poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania gospodarczego przedsięwzięcia. Ogromną szansę upatrywano m.in. w projekcie OSI (Obszary Strategicznej Interwencji). I udało się, a gmina może mówić o sukcesie. Projekt najpierw pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i ostatecznie, 19 stycznia został zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. K/wota dofinansowania wskazanego projektu wyniosła 12 097 159,39 zł. Umowa, w ramach której przyznane środki realnie trafią do gminy, została podpisana 6 marca. Łączna wartość projektu to ponad 15,5 milionów złotych./Pieniądze będą przeznaczone m.in. na budowę stacji uzdatniania wody, budowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kompletnego systemu odwodnienia, budowę systemu dróg wewnątrz strefy wraz z parkingami i oświetleniem, przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski. Przetarg na powyższe zadanie, które będzie realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Łubowo, ma zostać ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Co ważne, prace będą prowadzone tylko na części trenów należących do podstrefy. – Realizujemy pierwszy etap, czyli 36 hektarów. Mamy porozumienie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, że po zainwestowaniuna tych terenach będzie możliwość dalszego poszerzania strefy – mówi Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo, zdradza też, że zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w chwili obecnej już wykazują duże firmy, związane m.in. z technologią i produkcją. /
KINGA STRZELEC
/Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/