Shadow

Umowa na Inżyniera Kontraktu już podpisana


W czwartek, 2 marca pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie a firmą WIERTCONSULTING została podpisana umowa, dotycząca wykonywania obowiązków inżyniera kontraktu inwestycji, polegającej na rozbudowie gnieźnieńskiego szpitala. Tym samym zatrzymana przed laty inwestycja oficjalnie zyskała zespół, który zajmie się nadzorem budowlanym, czyli zarządzaniem i kontrolą nad wykonywanymi pracami. Kto owe prace będzie wykonywać? Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założonym przez ZOZ planem, wykonawca robót budowlanych znany będzie pod koniec marca.
Przypomnijmy, przetarg na usługi nadzoru budowlanego został ogłoszony w październiku ubiegłego roku. W ramach tego postępowania wyłoniony miał zostać oferent, pełniący*funkcję Inżyniera Kontraktu*, którego zadaniem będzie zarządzanie, kontrola i nadzór nad wykonaniem inwestycji przy ul. 3 Maja*.* Specyfikacja postępowania zakładała, że przedmiot zamówienia realizowany będzie z wykorzystaniem prawa opcji, przy założeniu iż zakres podstawowy jest gwarantowany (jako etap I realizowanej inwestycji, obejmującej wymienione zakresy robót w harmonogramie robót na lata 2017 – 2018), zaś etapy kolejne objęte będą prawem opcji rozszerzonych i obejmą zakresy robót wymienione w harmonogramie kolejno na rok 2019 (etap II) i 2020 (etap III). Termin składania ofert w tym przetargu minął 12 grudnia 2016 roku. Pod koniec ubiegłego roku przekazana została informacja, że do przetargu stanęli trzej oferenci. W piątek, 20 stycznia na stronie internetowej ZOZ pojawiła się informacja, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WIERTCONSULTING*sp. z o.o. z Poznania. Umowę z wyłonionym oferentem ZOZ podpisał 2 marca. – *Firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym przedstawiła zespół, który między innymi specjalizuje się w naprawie konstrukcji oraz posiada doświadczenie w branży medycznej. Liczymy na owocną współpracę – powiedział Krzysztof Bestwina, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Natomiast 14 marca zakończył się etap składania dokumentów w przetargu na prace budowlane przy rozbudowie szpitala. Będzie to już drugie postępowanie przetargowe w tym zakresie – pierwsze zostało unieważnione 30 stycznia z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów, znacznie przekraczających możliwości finansowe zamawiającego (Zespołu Opieki Zdrowotnej). Przypomnijmy, szacowany całkowity koszt inwestycji – bez robót dodatkowych i uzupełniających – wynosi 63 073 578,73 zł (bez kosztów wyposażenia). Pierwszy etap inwestycji oszacowano na *31 200 000 zł i według harmonogramu przedstawionego przez ZOZ *miałby zostać wykonany do końca października 2018 roku. *Zgodnie z założeniami specyfikacji przetargowej,* zamówienie obowiązuje od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.
**
KINGA STRZELEC
/Fot. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie/
//