Shadow

Umowy podpisane, ruszają inwestycje


Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna podpisał niedawno dwie umowy na realizację dwóch znaczących inwestycji: budowę sali gimnastycznej w Trzemżalu i termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie.
Pierwsza umowa została podpisana 19 czerwca. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą, zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym przy Zespole Szkół w Trzemżalu będzie realizowana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Umowa opiewa na 3 898 516,66 zł. brutto z terminem realizacji do 3 maja 2018 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane według umowy dofinansowanie wyniesie 3 082 784,59 zł. Natomiast 23 czerwca burmistrz podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego, a umowa opiewa na 442 156,67zł. brutto z terminem realizacji do 28 sierpnia tego roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020; Priorytet 3 – Energia; Działanie 3.2 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Planowane dofinansowanie wyniesie 374 960,72 zł. (kar)