Shadow

Ustalili komisje i pensję wójta

Podczas drugiej sesji nowej kadencji Rady Gminy Niechanowo, 11 grudnia powołano stałe komisje rady i ustalono ich składy osobowe. Samorządowcy uchwalili też zdecydowaną większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) wynagrodzenie wójta Szymona Robaszkiewicza. Pensja włodarza niechanowskiej gminy wynosi 7540 złotych brutto (od 21 listopada tego roku).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa składniki wynagrodzenia przysługujące wójtowi oraz ich minimalne i maksymalne wysokości. Podczas obrad sprawnie przebiegły wybory komisji stałych niechanowskiej rady. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Elżbietę Jasek, a w składzie tej komisji znaleźli się też: Krzysztof Frankiewicz i Bożena Jaworska. Elżbieta Jasek jako przewodnicząca pokieruje Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, a członkami tej komisji zostali: Jolanta Walaszek, Jacek Wolicki i Robert Guziałek. Jolanta Walaszek szefować będzie Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Samorządowych, w której składzie są także: Agnieszka Ratajczak, Marzanna Trzaskawka i Bożena Jaworska. Komisję Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług tworzą: Jarosław Olejniczak (przewodniczący), Ewa Kasprzyk, Monika Majewska i Zdzisław Sikora. Pracami Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Żywnościowej pokieruje Robert Guziałek, a w jej składzie znaleźli się również: Marek Jagodziński, Maria Kierzek i Teresa Bartz. Rajcy gminni wypowiedzieli się w sprawie ustalenia pensji dla wójta. Na pensję (7540 złotych brutto) w tym przypadku złożyło się wynagrodzenie zasadnicze – 4000 złotych, dodatek funkcyjny – po zmianie 1800 złotych (wcześniejsza propozycja 1400 złotych) oraz dodatek specjalny (30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 1740 złotych. Problemem stał się dodatek stażowy. – Odchodząc z Urzędu Miejskiego Trzemeszna miałam 11 lat udokumentowanej pracy. To 11 procent od wynagrodzenia zasadniczego. W urzędzie w Trzemesznie jestem jednak na urlopie bezpłatnym. Świadectwa pracy nie mogłem uzyskać, gdyż tam jestem na wspomnianym urlopie, ale zaświadczyłem staż pracy. Burmistrz Trzemeszna w rozmowie powiedział, że po tej 5-letniej kadencji jestem mile widziany w Trzemesznie i tak to zostało między nami uzgodnione. Skorzystałem z propozycji burmistrza – tłumaczył wójt niechanowskiej gminy. Jak stwierdziła podczas obrad radca prawny Katarzyna Zamolska urlop bezpłatny nie kończy stosunku pracy. – Pan wójt przebywa na urlopie bezpłatnym i jest związany stosunkiem pracy z pierwotnym urzędem, czyli w Trzemesznie. Ten okres 11-letniej pracy nie może być zaliczony, gdyż stosunek pracy w urzędzie w Trzemesznie jeszcze trwa, nie został zakończony – stwierdziła podczas sesji K. Zamolska. – Muszę opierać się na ocenie prawnej, powiedziano, że takiego dodatku stażowego nie można zaliczyć – zauważył przewodniczący RG Niechanowo Zdzisław Sikora. Radne Bożena Jaworska i Marzanna Trzaskawka zaproponowały, by o kwotę 400 złotych (kwota dodatku stażowego) podnieść dodatek funkcyjny, a więc z 1400 złotych na 1800 złotych. Większością głosów (przy 1 wstrzymującym się) radni gminni opowiedzieli się za tą zmianą, podobnie jak za wysokością pensji (7540 złotych brutto) dla S. Robaszkiewicza. Kolejna sesja odbędzie się 27 grudnia o godzinie 12. JAROSŁAW WALERCZAK