Shadow

W Czerniejewie będzie Plac kpt. Pawła Cymsa

Zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego Plac 21 Stycznia w Czerniejewie zmienia nazwę. Przychylając się do propozycji władz Miasta i Gminy Czerniejewo Wojewoda Wielkopolski zadecydował o nazwaniu placu imieniem kapitana Pawła Cymsa.
Obowiązek zmiany nazwy placu usytuowanego w centrum Czerniejewa wywołała tzw. ustawa dekomunizacyjna, czyli ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i uprzędzeń użyteczności publicznej, uchwalona przez Sejm 1 kwietnia 2016 roku (weszła w życie 2 września 2016 roku). Samorządy miały rok na dokonywanie zmian, a od września 2017 roku do listopada 2017 roku to wojewodowie, jeśli nie zrobiły tego samorządy, mieli dokończyć dekomunizację. Pod koniec ubiegłego roku z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynęła informacja o szykowanym zarządzeniu zastępczym, dotyczącym zmiany nazwy Placu 21 Stycznia (wskazywanej jako datę wkroczenia do Czerniejewa w 1945 roku jednostek Armii Czerwonej), z jednoczesną propozycją, by nosił on nazwę generała Janusza Brochwicza – Lewińskiego (m.in. generała brygady Wojska Polskiego, żołnierza batalionu AK „Parasol”). Odpowiadając na wiadomość wojewody władze Czerniejewa przedstawiły jednak swoją propozycję: by patronem placu został kapitan Paweł Cyms. – Uzasadniając powyższą decyzję pragnę zwrócić uwagę na fakt, że Paweł Cyms jest synem ziemi czerniejewskiej (urodził się 2 marca 1894 r. w Pawłowie, gmina Czerniejewo). Jako działacz niepodległościowy w okresie międzywojennym uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Brał aktywny udział w III powstaniu śląskim, w kampanii wrześniowej, a w okresie okupacji działał w strukturach Armii Krajowej. Nadmieniam, iż Paweł Cyms w środowisku lokalnym budzi duży szacunek, dlatego nadanie nazwy placu w 2018 roku, kiedy obchodzić będziemy 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, będzie społecznie akceptowane – tłumaczyli w przesłanym dokumencie burmistrz Tadeusz Szymanek oraz Jan Kulpiński, przewodniczący rady. Ostatecznie do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wypłynęło zarządzenie zastępcze, w którym Wojewoda Wielkopolski, przychylając się do propozycji władz Czerniejewa, postanowił nadać placowi nazwę kpt. Pawła Cymsa. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (publikacja nastąpiła 8 stycznia). Zmiana nazwy placu nie powinna stanowić większego problemu dla jego mieszkańców, bowiem nie są oni zobowiązani do wymiany swoich dokumentów (zgodnie z ustawą zachowują one swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane). Okazuje się jednak, że wokół placu usytuowane są placówki użyteczności publicznej, m.in. przedszkole, czy bank, tutaj też swoją siedzibę ma Komisariat Policji i Ochotnicza Straż Pożarna: zmiana nazwy zobowiąże powyższe instytucje m.in. do wymiany pieczątek, wizytówek, materiałów promocyjnych itp., niestety, ustawodawca nie przewidział refundacji kosztów w tym zakresie.
KINGA STRZELEC