Shadow

W Kłecku absolutorium jednogłośnie


Sesja Rady Miejskiej Gminy Kłecko 28 czerwca odbyła się w oparciu o ocenę wyników prac miejscowego samorządu i udzielenie absolutorium dla burmistrza Adama Serwatki z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla A. Serwatki. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
W roku 2016 budżet zmieniano zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów – ponad 30 293 000 złotych (realizacja w 91,72%), a po stronie wydatków – prawie 35 000 000 (86,47%). Wolne środki to 3 038 000 złotych. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił na forum rady burmistrz A Serwatka. Jak przyznał włodarz gminy, wykonane przychody to ponad 7 000 000 złotych (nadwyżka z lat ubiegłych – ponad 3 000 000 złotych, kredyt długoterminowy ok. 4 000 000, a pożyczka z WFOŚiGW – 290 000 złotych). Na drogi wydano łącznie ponad 900 000 złotych; oświata pochłonęła łącznie prawie 13 000 000 złotych. Sporo przeznaczono na gospodarkę wodno-ściekową i gazyfikację, na fundusz sołecki oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiając obszerny protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu kłeckiej gminy za 2016 rok, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej RMG Kłecko, Marlena Gręzicka w podsumowaniu stwierdziła: – Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Kłecko. Wniosek komisja przyjęła w głosowaniu jawnym na posiedzeniu 30 maja tego roku w czteroosobowym składzie i obecności wszystkich członków komisji: cztery głosy „za”. Między innymi prawidłowo zrealizowany gminny budżet oraz zgodnie z prawem wydane publiczne pieniądze chwalili radni: Mariusz Kasprzyk, Stanisław Borkowski i Jan Borkowicz. Po jednogłośnym uchwaleniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, radni także byli jednomyślni w sprawie udzielenia burmistrzowi A. Serwatce absolutorium. A, Serwatka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, między innymi Irenie Czajce, skarbnikowi i przekazał jej wiązankę kwiatów, którą włodarz Kłecka otrzymał od przewodniczącego rady – Jana Borkowicza.
JAROSŁAW WALERCZAK