Shadow

W Kłecku radni jednogłośnie

Sesja Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbyła się 26 czerwca w oparciu o ocenę wyników prac lokalnego samorządu i udzielenie absolutorium dla burmistrza Adama Serwatki z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Wcześniej radni wysłuchali Raport o stanie gminy Kłecko w roku 2018, który przedstawił A. Serwatka, a któremu następnie udzielono wotum zaufania. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla A. Serwatki. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
W ciągu roku budżet ulegał zmianom, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów prawie 44 000 000 złotych (realizacja w 99,59%), a po stronie wydatków – prawie 54 000 000 (95,96%; w tym wydatki majątkowe ponad 22 000 000, czyli 41,06%); deficyt ponad 9 000 000 złotych. Przychody wyniosły ponad 14 000 000 – wolne środki z lat ubiegłych to ponad 2 000 000 złotych i kredyty długoterminowe ponad 12 000 000 złotych. Rozchody – prawie 3 000 000 złotych – spłata kredytów i pożyczek.
Przedstawiając raport, włodarz gminy podkreślił, że ta gmina w rankingu wydatków inwestycyjnych sklasyfikowana została wśród gmin miejsko-wiejskich na 55. miejscu wśród 590 takich gmin w Polsce, przeznaczając na inwestycje średnio w ciągu roku w latach 2015-2017 kwotę 906 złotych na jednego mieszkańca. Taka wysokość inwestycji stawia Kłecko na 6. miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich w Wielkopolsce i na 2. miejscu ze wszystkich 9 gmin w powiecie gnieźnieńskim. Według danych UMG Kłecko za lata 2016-2018 średnia roczna wartość inwestycji na jednego mieszkańca wzrośnie do 1 807 złotych. – Raport to nowa rzecz. Rok 2018 dla gminy Kłecko był rokiem wyjątkowym, historycznym pod kątem budżetu przeznaczonego na inwestycje. Tego raportu nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych lat. To nawiązanie do pewnej ciągłości. Sam rok 2018 to kulminacja pewnych zadań inwestycyjnych, na których koncentrowała się strategia rozwoju gminy Kłecko na lata 2016-2020. Mówiąc o raporcie oparłem się na wspomnianej strategii. W strategii zawarte są trzy główne elementy rozwoju gminy: gospodarne i efektywne zarządzanie gminą, gmina Kłecko dobrym miejscem do zamieszkania i aktywne społeczeństwo obywatelskie motorem rozwoju gminy Kłecko. Każdy z tych elementów ma swoje cele operacyjne – powiedział na forum rady A. Serwatka i szczegółowo omówił wspomniane cele.
Radny Tadeusz Dobrzycki pytał w dyskusji: – Cieszę się, że w raporcie burmistrz odniósł się do dłuższego okresu, związanego ze strategią rozwoju gminy na lata 2016-2020. Wskazano główne cele, ale są pewne kwestie, które nie zostały ujęte w raporcie, a były zakładane w strategii. Czy funkcjonuje Rada Biznesu? Co z Domem Wczasów Dziecięcych? Co ze zbiorowym transportem publicznym? Co z budową Targowiska Miejskiego i Budżetem Obywatelskim? Czy działa Zespół do Spraw Strategii Rozwoju Gminy? Jak działa monitoring i co z obiektem świetlicy w Działyniu? Odpowiadając na te pytania, A. Srwatka wskazał, że niektóre zadania uzależnione są od środków finansowych.
Do raportu ustosunkowali się w dyskusji: przewodniczący rady Michał Stosio i wiceprzewodniczący Jan Borkowicz. Po wspomnianej debacie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania jednogłośnie (11 głosów za), a A. Serwatka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania raportu. Także sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił na forum rady burmistrz A Serwatka. Obszerny materiał z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu kłeckiej gminy za 2018 rok zaprezentował przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG Kłecko T. Dobrzycki. Komisja zawnioskowała też o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Kłecko. Po jednogłośnym uchwaleniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, radni także byli jednomyślni w sprawie udzielenia burmistrzowi A. Serwatce absolutorium. A. Serwatka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, między innymi Irenie Czajce, skarbnikowi gminy.
Włodarz Kłecka na koniec tego punktu obrad powiedział: – To absolutorium, to wyraz zgody na pewien kierunek, jaki gmina obrała. W samorządzie tkwi wielką potęga. Raport i wyniki budżetu za 2018 rok pokazują, że nasza gmina idzie w dobrym kierunku. Rozwijamy inwestycje i potencjał społeczny. To ludzie i ich potencjał tworzą rzeczywistość w tej gminie. Ta gmina jest skazana na sukces. JAROSŁAW WALERCZAK