Shadow

Wizyta delegacji miejskiej w Kartuzach, stolicy Kaszub

Delegacja z Miasta Gniezna na czele z zastępcą prezydenta Jarosławem Grobelnym złożyła wizytę w Kartuzach, celem zapoznania się z projektem rekultywacji kartuskich jezior.
Założenia projektu przedstawił burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński oraz zastępca burmistrza Sylwia Biankowska, a także odpowiedzialny za realizację projektu inspektor Jarosław Zielonka. Część naukowo-badawczą projektu prezentował zespół prof. Jolanty Grochowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w osobach dr hab. inż. Renaty Tandyrak oraz dr inż. Michała Łopaty. Realizację poszczególnych etapów przedsięwzięcia przedstawili prezes Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Tadeusz Ostanek oraz kierownik oczyszczalni Mieczysław Grundkiewicz. Projekt realizowany jest w ramach zamkniętego konkursu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Całkowita wartość projektu: 54 765 203,67 zł. Projekt w sferze technicznej w dużym uproszczeniu polega na bagrowaniu (usuwaniu mechanicznym) osadu dennego z wykorzystaniem refulerów (pogłębiarek ssących), transporcie osadów ponad czterokilometrowym rurociągiem do oczyszczalni ścieków, w której następuje magazynowanie osadów, ich odwirowanie, a następnie przekazanie do zagospodarowania lub utylizacji. Projekt został wcześniej poprzedzony wieloletnimi badaniami i analizami w kierunku możliwości wydobycia osadów. Skład osadu jest na bieżąco badany pod kątem ewentualnego przekroczenia parametrów dopuszczalnych. Działania te są wsparte inaktywacją fosforu, a także biomanipulacją oraz wszechstronnymi pomiarami i badaniami prowadzonymi przez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wcześniej władze Kartuz wykorzystały podobnie jak Gniezno różnorodne działania, w celu naprawienia szkód w ekosystemie jezior spowodowane wieloletnią ich degradacją, w tym różne procesy napowietrzania, jednak okazały się one nieskuteczne. Głównym celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanych zanieczyszczonych jezior kartuskich poprzez ich kompleksową rekultywację. Szczegółowe cele ekologiczne projektu dotyczą: eliminacji zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz środowiska ze strony zanieczyszczonych obecnie jezior, wyeliminowania negatywnego wpływu jezior na walory środowiskowe sąsiednich obszarów podlegających prawnej ochronie, eliminację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z analizowanych jezior na tereny sąsiednie, w tym ich wpływu na wody rzeki Raduni i Morza Bałtyckiego, poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska w obrębie jezior kartuskich i odnowienie terenów biologicznie czynnych w obrębie jezior. W kontekście społeczno-ekonomicznym celami projektu są poprawa warunków życia i zdrowia lokalnej ludności, stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.
W ramach projektu są realizowane następujące przedsięwzięcia: wydobycie i unieszkodliwienie osadów dennych z jeziora Karczemnego, inaktywacja fosforu we wszystkich jeziorach (rekultywacja metodami chemicznymi), polegająca na strąceniu fosforu z toni wodnej i zablokowaniu w osadach dennych oraz zwiększeniu ich zdolności sorpcyjnych, biomanipulacja we wszystkich jeziorach kartuskich, środowiskowe zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury rekreacyjnej – promenada wzdłuż jeziora Klasztornego Małego oraz ścieżka wzdłuż Strugi Klasztornej, rozbudowa i modernizacja instalacji przeróbki osadów ściekowych (na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach) oraz systemu transportu ścieków i monitoring środowiskowy. Opiekę naukowo-badawczą nad projektem objął Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Cenne wskazówki i doświadczenia z prowadzanej rekultywacji będą pomocne w prowadzeniu dalszych działań w zakresie rekultywacji jeziora Jelonek. W najbliższych miesiącach Miasto Gniezno chce zlecić niezależne badania osadu dennego w postaci siatki pomiarowej pokazującej przekrój osadów wraz z dokonaniem analizy możliwości ewentualnego ich usunięcia. Do tej pory wszystkie analizy naukowców rekomendowały powstrzymanie się od bagrowania. Być może nowe, niezależne spojrzenie da szansę na szybszą rekultywację jeziora. (obk)