Shadow

Wójt Andrzej Łozowski z absolutorium

Jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni z Rady Gminy Łubowo zadecydowali o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2022 roku. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Łubowo odbyła się w środę, 28 czerwca.
Obrady samorządu gminy Łubowo tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji wójta o działaniach, podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie przedstawiony został „Raport o stanie gminy”, przy omawianiu którego włodarz Łubowa skupił się na najistotniejszych zapisach dokumentu, omawiając m.in. stan finansowy, działalność administracyjną, infrastrukturę, gospodarkę, edukację, zdrowie, przeprowadzone i planowane inwestycje, a także problemy społeczne. Ponieważ zaplanowana w tym punkcie debata – z powodu braku chętnych – się nie odbyła, Mirosław Nowak, przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawę udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo wotum zaufania. Tę uchwałę radni przyjęli większością głosów: trzynastu radnych było „za”, nikt nie był przeciwny, jeden radny wstrzymał się od głosu (Andrzej Jakubowski). W kolejnym punkcie skupiono się na wysłuchaniu sprawozdania finansowego i podsumowania realizacji budżetu za ubiegły rok. Budżet gminy Łubowo za rok 2022 został wykonany z nadwyżką w wysokości 2 059 705, 67 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 2 323 905,25 zł). Dochody zrealizowano w wysokości 48 864 430, 73 zł (99,33% planu), natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 46 804 725,06 zł (90,85% planu). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 11 355 200 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).
W tej części odczytana została także treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie omawianego sprawozdania, w której została zawarta opinia pozytywna. Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokumentu została przez radnych przyjęta jednogłośnie i bezdyskusyjnie. Komisja Rewizyjna, w oparciu o pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, również pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe, w konsekwencji czego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2022 roku. Radni jednogłośnie i bez żadnej dyskusji przyjęli uchwałę, a sam gospodarz gminy gromkie brawa i okolicznościowy bukiet kwiatów w ramach podziękowania za prawidłowe i racjonalne dysponowanie gminnymi funduszami. – Serdecznie dziękuję za zaufanie. My jesteśmy od realizacji, państwo radni są od uchwalania, zwracania uwagi i wytyczania kierunków. Ale ponad wszystko jesteśmy jednym zespołem. I myślę, że będziemy dalej podejmować działania, zmierzające do rozwoju naszej gminy – mówił wójt Andrzej Łozowski, dziękując wszystkim, którzy wspierają go w codziennej pracy na rzecz rozwoju gminy Łubowo. Tego dnia radni jednogłośnie przyjęli także pakiet kilku uchwał. W absolutoryjnej sesji uczestniczyło czternastu radnych (radny nieobecny: Ryszard Filipiak). (ks)
/Fot. UG Łubowo/