Shadow

Wójt Gminy Gniezno odnosi się do inicjatywy radnych

Radna Rady Gminy Gniezno Wioletta Nawrocka i radny Rady Miasta Gniezno Tomasz Dzionek zbierają podpisy pod petycją skierowaną do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ul. Gdańską w Gnieźnie.
Jako przedstawiciele mieszkańców Gniezna i gminy Gniezno podjęliśmy się działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową 2213P w Goślinowie – poinformowali oboje radni. Do akcji radnych odniosła się wójt Maria Suplicka na sesji 27 lutego, z jednej strony popierając tę inicjatywę, a z drugiej informując, że gmina już wcześniej zabiegała do WZDW o poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, ale otrzymywała decyzje odmowne.
Radni przekazali na portalu społecznościowym FB, że rozpoczęli zbieranie podpisów mieszkańców pod petycją do zarządcy drogi, czyli Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, domagających się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie budowy ronda, które umożliwi bezpieczne przejście przez jezdnie pieszym, uspokoi ruch samochodowy, spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdów, a także udrożni to skrzyżowanie, w szczególności kierowcom wjeżdżającym na drogę wojewódzką od strony ul. Gdańskiej i stacji benzynowej. Swoją akcję argumentują tym, że w najbliższym czasie spodziewane jest zwiększenie natężenia ruchu samochodowego na tej drodze wojewódzkiej z kilku powodów: planowanej zmiany oznakowania drogowego związanego z drogą ekspresową S5 odcinek Gniezno – Poznań Wschód i Mieleszyn – Gniezno i oznakowania przejazdu w kierunku na Poznań i Toruń przez tę drogę wojewódzką, budowy restauracji KFC w niedalekiej odległości od skrzyżowania, przy ul. Gdańskiej (przy rondzie J. Kaczmarskiego) i inwestycji firmy TOSHIBA na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania.
Ponadto radni wnoszą o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie poprzez stworzenie pasów wjazdu i wyjazdu na tę drogę powiatową. Ze względu na natężenie ruchu samochodowego korzystanie z tego skrzyżowania przez mieszkańców pobliskich miejscowości jest znacznie utrudnione. Prośby o poparcie tej inicjatywy wysyłali do starosty P. Gruszczyńskiego, prezydenta T. Budasza i wójt M. Suplickiej.
Do akcji radnych odniosła się wójt M. Suplicka, która powiedziała, że krótko przed obradami wpłynęło do urzędu pismo od radnej Nawrockiej i radnego miejskiego, które dotyczy inicjatywy wybudowania ronda, jak również sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 194A i czy wójt poprze inicjatywę budowy tego urządzenia celem wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gniezno. Wójt poinformowała także, że w gminie Gniezno od dawna były prowadzone działania związane z polepszeniem bezpieczeństwa na tym odcinku drogowym. – Jeśli chodzi o ostatni okres, kiedy ja już jestem wójtem prowadziliśmy działania zakrojone na szeroką skalę. Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w tej sprawie przesłaliśmy kilka pism. W piśmie z lipca 2019 roku wnioskowaliśmy o zbudowanie sygnalizacji świetlnej na tym niebezpiecznym przejściu. Ogromne zaangażowanie w sprawie polepszenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogowym czyni od początku pani Wioletta Nawrocka, radna gminy. Pisząc do WZDW prosiliśmy o zbudowanie sygnalizacji świetlnej tak, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie wyjeżdżać z tego niebezpiecznego skrzyżowania. Odpowiedź otrzymaliśmy w sierpniu 2019 roku, że nie ma możliwości zbudowania takiej sygnalizacji. Ponowne pismo w tej sprawie zostało wysłane w styczniu z tym samym wnioskiem, o zbudowanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Otrzymaliśmy odpowiedź już nie aż tak negatywną, ale iż przy ewentualnej dostępności środków finansowych możliwe jest rozważanie budowy tej sygnalizacji.
Odtworzyłam pewne czynności, które gmina prowadzi celem właśnie polepszenia bezpieczeństwa na tym odcinku, mimo że nie jest to nasza właściwość, a teren miasta. Cieszę się bardzo, że radny miejski zaangażował się w sprawę, cieszę się, że dzieje się to przy wsparciu radnej gminy, bo to jest reprezentant naszej gminy i będzie czuwał nad naszym interesem. W pełni popieramy tę inicjatywę i pomagamy przy internetowym zbieraniu podpisów online – powiedziała wójt M. Suplicka. Radna W. Nawrocka natomiast przekazała, że pismo o takiej samej treści, jakie otrzymała wójt M. Suplicka otrzymali także starosta P. Gruszczyński, prezydent T. Budasz i WZDW w Poznaniu i zachęciła wszystkich do składania podpisów online pod petycją.  BEATA KRZYŚKA