Shadow

Wójt Leman z absolutorium i obniżoną pensją

W poniedziałek, 25 czerwca jednogłośnie radni Gminy Gniezno udzielili wójtowi Włodzimierzowi Lemanowi absolutorium z wykonania budżetu na 2017 rok. Uzyskane dochody w 2017 roku to 52 mln 059 tys. 831 zł, wydatki wyniosły 59 mln 162 tys. 747 zł, a deficyt wyniósł 7 mln 102 tys. 916 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek gminy na koniec 2017 roku wyniosło 17 mln 915 tys. 999 zł.
Przedstawiając sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2017 roku wójt Włodzimierz Leman poinformował, że zadania zaplanowane na 2017 rok zostały w większości zrealizowane. Największe nakłady w wydatkach bieżących zostały poniesione m.in. na przewozy pasażerskie wykonywane przez MPK i PKS w kwocie 841 tys. 461 zł, na utrzymanie bieżące dróg gminnych 2 mln 188 tys. 890 zł, w tym na remonty 1 mln 005 tys. 480 zł, na remonty domów komunalnych przeznaczono 60 tys. 413 zł, utrzymanie OSP kosztowało 332 tys. 360 zł, w tym za akcje gaśnicze i ratunkowe 106 tys. 501 zł, utrzymanie osób samotnych w DPS kosztowało 386 tys. 431 zł, a wywóz odpadów komunalnych 1 mln 531 tys. 648 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13 mln 492 tys. 503 zł, w tym budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie, kolejny etap kosztował 6 mln 903 tys. 084 zł, budowa i dokumentacja sieci wodociągowych kosztowała 951 tys. 774 zł, a budowa dróg gminnych 3 mln 046 tys. 407 zł. Skarbnik gminy Barbara Kanoniczak poinformowała natomiast, że uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 52 mln 059 tys. 831 zł, z tego dochody bieżące 51 mln 272 tys. 127 zł, a majątkowe 787 tys. 703 zł. W zrealizowanych dochodach znaczną pozycję zajmują dotacje na zadania zlecone w kwocie 18 mln 770 tys. 725 zł, subwencje ogólne w łącznej wysokości 9 mln 142 tys. 557 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9 mln 903 tys. 615 zł i wpływy z podatków od nieruchomości 6 mln 653 tys. 228 zł oraz podatek rolny w wysokości 970 tys. 116 zł. W ramach uzyskanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę 59 mln 162 tys. 747 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46 mln 670 tys. 243 zł, a wydatki majątkowe wyniosły 13 mln 492 tys. 503 zł. Budżet na koniec 2017 roku zamyka się niedoborem w wysokości 7 mln 102 tys. 916 zł, a źródłem jego pokrycia był zaciągnięty kredyt. Podczas dyskusji nad omawianym budżetem głos zabrało dwóch radnych: Łukasz Ciesielski podziękował wójtowi za realizację kompleksu szkolnego w Zdziechowie, który dzięki tej radzie i wójtowi powstaje. Do tej pory wybudowano budynek przedszkola i halę sportową, a będzie budowany budynek szkoły. I radny Mariusz Nawrocki, który zwrócił uwagę, że przeznaczono z budżetu 170 tys. zł na remont świetlicy w Obórce, w której nic się nie dzieję i tak naprawdę ten budynek stoi pusty. Wójt tłumaczył radnemu, że gdyby gmina nie wyremontowała tego budynku, to trzeba by go było rozebrać, bo by się zawalił, a mieszkańcy korzystają z tej świetlicy. Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budżetu z 2017 rok. Na tej sesji podjęto jeszcze kilkanaście innych uchwał, w tym o ustaleniu wynagrodzenia dla wójta Gminy Gniezno. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja tego rokuobniżeniu o dwadzieścia procent podlegają wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Radni większością głosów obniżyli wynagrodzenie wójtowi przy 11 głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się. Po obniżce pensji wójt będzie zarabiał od 1 lipca brutto 10 tys. 180 zł (obecnie zarabiał 12 tys. 100 zł). (bk)
**
**