Shadow

Wójt Niechanowa z absolutorium


Sesję Rady Gminy Niechanowo 7 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury zdominowały sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz wójta z jego działalności w 2016 roku, a także udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla włodarza gminy. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
W minionym roku budżet zmieniał się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów nieco ponad 24 036 000 złotych (realizacja w 99,01%), a po stronie wydatków ponad 23 276 000 złotych (98,72%). Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła skarbnik gminy Maria Graczyk. Ze sprzedaży majątku uzyskano ponad 431 000 złotych z zaplanowanych 600 000 złotych; wpłaty z opłat za odpady komunalne to ponad 85%, z czynszów za mieszkania komunalne ok. 76%, podatek rolny ponad 90%, podatek od nieruchomości ok. 64%, podatek od środków transportu ponad 66%. – Powstające zaległości są sukcesywnie wpisywane na hipoteki poszczególnych dłużników. Firmy zalegające ulegają likwidacji, majątek sprzedawany jest w drodze licytacji komorniczej i jest tak zadłużony, że przekracza wartość majątku i zaspokaja najpierw należności w stosunku do banków, ZUS i najczęściej na zaległości podatkowe wobec gminy już nie wystarcza. Wysoką zaległość, bo ponad 775 000 złotych tworzą dłużnicy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Ta grupa ludzi najczęściej nie posiada żadnych dochodów i nie ma możliwości wyegzekwowana należności. Realizację wydatków w minionym roku oceniamy jako przebiegającą prawidłowo. Zrealizowane zostały prawie wszystkie zadania bieżące i inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Wydatki inwestycyjne wyniosły 3,28 procent zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wyniosło ponad 99 procent. Zaległości w podatkach jednostek uspołecznionych to ponad 750 000 złotych, zadłużenie w podatkach i opłatach od osób fizycznych – ponad 360 000 złotych. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło ponad 4 000 000 złotych. Wynik wykonania budżetu zamknął się nadwyżką ponad 818 000 złotych, a skumulowany wynik budżetu to niedobór ponad 4 400 000 złotych – poinformowała na forum rady skarbnik gminy. Omawiając opinię Komisji Rewizyjnej RG Niechanowo, jej przewodniczący Jacek Trzaskawka przyznał, że komisja na podstawie przeprowadzonych kontroli, przeanalizowanych sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych z realizacji budżetu gminy za 2016 rok i zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy stwierdziła, że wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przedstawiając bardzo szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 rok, wójt E. Zamiar powiedział między innymi: – To moje piętnaste absolutorium. Za każdym razem jest to dla mnie bardzo ważne wydarzenie, bo dotyczy wprost mojej osoby i podsumowania mojej pracy. Za wykonaniem budżetu stoi szereg osób. To praca mieszkańców, sołtysów i rad sołeckich oraz radnych, którzy pochylając się nad uchwałami podchodzą do naszych spraw logicznie i rozsądnie, dzięki czemu możemy dbać o zrównoważony rozwój gminy. Dziękuję za współpracę radnemu powiatowemu Zbigniewowi Bręklewiczowi. Chcę podziękować pracownikom urzędu, gminnym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym. Ten budżet to nasza wspólna praca. Dziękuję za uwagi merytoryczne, konstruktywne pomysły, za cierpliwość. Dziękuję, że mimo różnicy zdań, bardzo często potrafimy podjąć decyzje, które są ważne dla mieszańców i gminy. Zwracam się do Wysokiej Rady z prośbą o przyjęcie sprawozdana i udzielenie absolutorium za 2016 rok. Nie obyło się bez krótkiej dyskusji, a radny Szymon Robaszkiewicz miał spore wątpliwości dotyczące między innymi gotowości gminy do termomodernizacji szkół, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mierzewie, rozliczenia dotacji związanych z Klubem Sportowym „Pelikan” i sieci wodociągowej w Jelitowie oraz Żółczu. Radni gminni zdecydowaną większością głosów (przy dwóch głosach przeciwnych – Katarzyny Szeląg i Szymona Robaszkiewicza oraz wstrzymującym się Teresy Bartz) wypowiedzieli się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu E. Zamiarowi, a włodarz gminy podziękował między innymi Marii Graczyk, skarbnikowi gminy.
JAROSŁAW WALERCZAK