Shadow

Wójt Włodzimierz Leman z absolutorium


Jednogłośnie i niemal bezdyskusyjnie radni z Rady Gminy Gniezno zadecydowali o udzieleniu wójtowi Włodzimierzowi Lemanowi absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2016 roku. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gniezno odbyła się 21 czerwca.
Obrady samorządu gminy Gniezno tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie zapoznano się także ze stanem realizacji inwestycji, zaplanowanych na 2016 rok. Następnie pochylono się nad przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał, w tym tych dwóch najważniejszych: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania gminnego budżetu za ubiegły rok oraz w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Okazuje się, że uchwała budżetowa na 2016 rok w ciągu całego roku zmieniana była 26 razy (15 razy uchwałami rady i 11 razy zarządzeniami wójta. Ostatecznie dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 48 302 640,77 zł (101,22 % planu), natomiast wydatki w wysokości 46 781 412,87 zł (88,64 % planu), w związku z czym rok zakończono z nadwyżką 1 521 227,90 zł. Po przedstawieniu roku budżetowego „w liczbach” odczytano treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Gniezno z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia, w której została zawarta opinia pozytywna. W oparciu o ten dokument również Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gniezno pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe, w konsekwencji czego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Głos zabrali również przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Gniezno, którzy podkreślali, że do przedstawionego sprawozdania nie mają żadnych zastrzeżeń, wskazując m.in. na to, że w opinii radnych budżet został wykonany „dobrze, sumiennie i bez żadnych potknięć”. W dalszej części, poświęconej na dyskusję, radni jeszcze dopytywali m.in. o środki zewnętrzne i powód niewykorzystania w całości pieniędzy wpisanych do funduszu sołeckiego. Tutaj wywiązała się drobna utarczka słowna pomiędzy Piotrem Łykowskim, przewodniczącym rady a radnym Mariuszem Nawrockim. Przewodniczący Piotr Łykowski zwrócił uwagę na to, że sprawozdanie z wykonania budżetu było dokładnie omawiane podczas posiedzeń komisji. – Przed chwilą poprosiłem o wypowiedź m.in. przewodniczącego Komisji Oświaty, który wyraził opinię, że nie wniesiono uwag do sprawozdania. Statut mówi, że komisja pracuje na posiedzeniach i ma prawo do przygotowania opinii i wnoszenia wniosków do rady gminy. Takie nie wpłynęły, jak przeczytał pan przewodniczący. A za chwilę pojawiają się tutaj pytania, które były przedmiotem dyskusji na komisji. To jest w pewnym sensie dla mnie niezrozumiałe – stwierdził przewodniczący rady. – To na czym w takim razie ma polegać dyskusja? Jest taki punkt przewidziany w programie dzisiejszej sesji. Może w takim razie powinniśmy go zdjąć? O czym mamy dyskutować: że pan ma krawat, a ja go nie mam? Na czym polega dyskusja? Sądzi pan, że wszystkie tematy powinny być wyczerpane na komisjach? Jest to niemożliwe. Jak będzie pan otwierał kolejną sesję, to niech pan ściągnie punkt „dyskusja” – mówił bezpośrednio do przewodniczącego radny Mariusz Nawrocki. – Ja uważam, że ten punkt powinien być i każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale przypomnę, że do sprawozdania finansowego był jasny komentarz, że „nie ma uwag” i dla mnie jest to informacja, że sprawy były przedyskutowane na komisji i że radni są przygotowani do głosowania – odpowiedział przewodniczący. Wymiana zdań pomiędzy radnym a przewodniczącym trwała jeszcze chwilę, po czym przewodniczący zarządził głosowanie.
Radni najpierw jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, a następnie – również jednym głosem – udzielili wójtowi absolutorium. Decyzja radnych spotkała się z oklaskami z sali, a wójt Włodzimierz Leman otrzymał okolicznościowy bukiet kwiatów w ramach podziękowania za prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi. Sam wójt na koniec podziękował wszystkim za akceptację dla działalności samorządu, podkreślając, że jest to wspólna praca wszystkich – praca na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy Gniezno. W absolutoryjnej sesji Rady Gminy Gniezno uczestniczyło 15 radnych. (ks)