Shadow

Wójt z absolutorium, ale bez wotum zaufania

Jednogłośnie radni Gminy Gniezno na sesji 19 czerwca udzielili wójt Marii Suplickiej absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Jednak wotum zaufania już wójt nie otrzymała. Niektórzy radni mieli uwagi do przygotowanego przez gminę raportu o stanie Gminy Gniezno za 2018 rok. Za przyjęciem raportu było 7 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu. Aby uzyskać wotum zaufania w głosowaniu obowiązywała większość bezwzględna, w przypadku gminy jest to 8 głosów za.
Raport o stanie Gminy Gniezno za 2018 rok radnym przedstawiła wójt M. Suplicka. Przekazała dane dotyczące m.in. demografii, finansów, mienia komunalnego, oświaty, gospodarki przestrzennej, gospodarki odpadami komunalnymi, czy ochrony przeciwpożarowej. Podsumowując raport wójt poinformowała, że każdego roku mieszkańcom gminy będą przedstawiane szczegółowe dane o stanie gminy, a zmiany jakie zachodzą corocznie są efektem wykonanej pracy. – Sytuacja finansowa gminy jest złożona ze względu na znaczne zadłużenie, które z końcem roku 2018 wynosiło prawie 22 mln zł. Stawiamy, żeby nasze cele były realne tak, aby wszystkie potrzeby mieszkańców i związane z nimi zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe były realizowane w pewnym zakresie. W centrum starań jest dobro mieszkańca i świadczenie na jego rzecz wysokiej jakości usług. W przygotowaniu tego dokumentu strategicznego, który pierwszy raz został przygotowany w gminie uczestniczyli z dużym zaangażowaniem pracownicy i osoby, które mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań i za przygotowanie tego dokumentu im dziękuję – powiedziała wójt M. Suplicka.
Po przedstawieniu raportu rozpoczęła się dyskusja, ale najpierw w imieniu klubu radnych niezależnych przewodnicząca Agnieszka Rzempała – Chmielewska przedstawiła krytyczne stanowisko co do raportu. Powiedziała, że analiza przygotowanego raportu o stanie Gminy Gniezno za rok 2018 budzi sporo wątpliwości klubu radnych niezależnych tym bardziej, że z ich inicjatywy 27 marca tego roku została podjęta uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu, a konstrukcja opracowanego raportu nie odnosi się do wytycznych ujętych w uchwale. – W paragrafie drugim uchwały został ujęty zapis mówiący o tym, że raport składa się z trzech części. Należy zatem uznać, że konstrukcja opracowanego raportu winna odnosić się do konkretnych wytycznych uchwały. Czytając raport o stanie gminy za rok 2018 nie ma wielu danych, które zostały w uchwale przytoczone i które również są ujęte w ustawie z dania 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – podkreśliła radna A. Rzempała – Chmielewska.
Radnym niezależnym zabrakło w tym raporcie informacji dotyczących m.in. o najważniejszych działaniach podjętych w zeszłym roku przez gminę oraz ich efektów, o realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych i programu ochrony środowiska. – Pomimo wielu uwag ze strony klubu radnych niezależnych co do przygotowanego raportu warto mimo wszystko odnotować duży zasób informacji zgromadzonych w rzeczonym dokumencie. Analiza stanu gminy w kolejnych latach pozwoli z pewnością ocenić kierunki rozwoju gminy, poprzez analizę porównawczą na przestrzeni kilku lat. W związku z powyższym każdy radny zrzeszony w klubie radnych niezależnych podejmie decyzję samodzielnie co do oceny przygotowanego raportu i udzielenia wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania – przekazała radna A. Rzempała – Chmielewska. Przedstawiona radnym opinia prawna z 17 czerwca przez radcę prawnego Dorotę Ambroziak mówi, że szczegółowa analiza raportu pod względem przedstawionych danych, czy też oczekiwań radnych w kontekście przyjętej uchwały rady stanowi wyłączną kompetencję rady, która nad przedstawionym raportem przeprowadza debatę i dokonuje oceny działalności wójta w roku 2018.
Wójt M. Suplicka zarówno ani do siebie jak i do swoich służ w kwestii raportu nie ma nic do zarzucenia i uważa, że raport jest przygotowany dobrze. Ponadto dodała, że został wykonany siłami urzędników, a nie firmy zewnętrznej, która skasowałaby za to najmniej 10 tys. zł. – Ten dokument powstał po raz pierwszy i powstawał na podstawie informacji, które udało nam się zebrać i uzyskać do jego przygotowania. Przygotowywaliśmy ten raport we własnym zakresie nie korzystając z firm zewnętrznych. Nie tracąc dodatkowo środków finansowych. Oceniam ten raport jako pilotażowy i cieszę się, że ma taki kształt. Widziałam raporty w innych gminach przygotowane przez firmy zewnętrzne i nasz raport jest przygotowany na dobrym poziomie. Państwo możecie wyrażać swoje wątpliwości i uwagi co do tego dokumentu. Jeżeli oczekujecie państwo ustosunkowania się do wszystkich uwag, a jest ich dużo, to proszę przedstawić to na piśmie – zaproponowała wójt M. Suplicka.
Radna A. Rzempała – Chmielewska nie dawała za wygraną i stwierdziła, że nie można się w tym dokumencie znaleźć tego, czego się szuka. – Mnie w tym dokumencie zabrakło spojrzenia całościowego i połączenia danych, które w urzędzie są z wymogami uchwały, która była przyjęta. Tak jakby ktoś zapomniał, że uchwała w marcu została przyjęta, był przygotowany dokument i został zrobiony. Natomiast jak się porównuje te dwa wymogi, a to co zostało przygotowane, to trzeba szukać po dokumencie i nie znajduje się tych treści, o które prosiliśmy. A prosiliśmy dlatego, bo wiedzieliśmy, że ten dokument jest przygotowywany po raz pierwszy i dlatego była ta uchwała, żeby państwu podpowiedzieć i wskazać jaką drogą chcemy, żebyście szli i żebyśmy co roku te same wskaźniki mogli porównywać – wyjaśniła radna A. Rzempała – Chmielewska.
Wójt w związku z tym nie otrzymała wotum zaufania, za głosowało 7 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu. Raport o stanie Gminy Gniezno za 2018 rok liczy ponad 100 stron i jest dostępny na stronie internetowej gminy.
Po dyskusji dotyczącej raportu radni przeszli do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok i to sprawozdanie zostało po przedstawieniu przez skarbnik Ewę Kaźmierską przyjęte jednogłośnie – przy 14 głosach za. Podobnie wyglądało głosowanie w sprawie udzielenia wójt absolutorium za 2018 rok, gdzie radni zagłosowali jednogłośnie – przy 14 głosach za. Dochody gminy za 2018 rok zostały wykonane na poziomie 54 mln 958 tys. 358 zł, wydatki wyniosły 63 mln 742 tys. 680 zł, a deficyt 8 mln 784 tys. 321 zł. Na sesji nieobecna była radna Iwona Pajkert. BEATA KRZYŚKA
**