Shadow

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Sesja Rady Gminy Niechanowo w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się 24 sierpnia w oparciu o ocenę wyników prac samorządu lokalnego i udzielenie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Borys Bazylczuk z Urzędu Gminy Niechanowo przedstawił Raport o stanie gminy za rok 2019. Zdecydowaną większością udzielono wójtowi wotum zaufania. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla wójta Szymona Robaszkiewicza. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
W ciągu roku budżet zmieniał się, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów – nieco ponad 30 800 000 złotych, a po stronie wydatków prawie 30 700 000 złotych. Nadwyżka budżetowa wyniosła na koniec roku ponad 158 000 złotych, a zadłużenie na koniec 2019 roku, to kwota ok. 8 000 000 złotych. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła skarbnik gminy Emilia Błaszkowska. Z wydatków bieżących na oświatę przypadło ok. 9 000 000 złotych (ponad 5 500 000 złotych to subwencja oświatowa), na pomoc społeczną ponad 780 000 złotych, świadczenia wychowawcze i rodzinne ponad 9 000 000 złotych. Wydatki na transport i drogi pochłonęły w ubiegłym roku ok. 2 300 000, a na ochronę środowiska przeznaczono ponad 1 600 000 zł. Kluby sportowe otrzymały dotacje w wysokości prawie 190 000 złotych. Wśród większych inwestycji wymieniono w czasie obrad: sieć wodociągową Czechowo – Grotkowo, sieć kanalizacyjną Grotkowo -Jelitowo, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niechanowie, budowę drogi w Cielimowie, modernizację Domu Sportowca na Plantach (zadanie „Szatnia na medal”).
Wcześniej jednak omówiono Raport o stanie gminy za rok 2019. Przedstawił go Borys Bazylczuk z UG w Niechanowie, a w krótkiej dyskusji radni Mieczysław Góralczyk i Ryszard Hęś wskazali, że ich zdaniem raport powinien być bardziej czytelny, w sposób obrazowy przedstawiać stan gminy, a dodatkowo zabrakło w nim statystyki dotyczącej liczby zgonów, urodzeń czy liczby osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Jak wskazała przewodnicząca rady Bożena Jaworska, praca nad kolejnymi raportami będzie odbywała się w przyszłości na posiedzeniach komisji. Następnie radni wypowiedzieli się w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, gdzie 14 radnych opowiedziało się za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Skarbnik gminy E. Błaszkowska poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Omawiając szczegółowo opinię Komisji Rewizyjnej RG Niechanowo, członek tej komisji Józef Fabiszak zauważył, że wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Jacek Gadecki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię RIO o wniosku wspomnianej komisji w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu. Wobec uzyskanych pozytywny opinii przyszedł czas na uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia wójtowi gminy Niechanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. Radni gminni jednogłośnie wypowiedzieli się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Sz. Robaszkiewiczowi, a włodarz gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego trudnego budżetu, między innymi Emilii Błaszkowskiej, skarbnikowi gminy. JAROSŁAW WALERCZAK