Shadow

Wójtowi Łubowa radni udzielili absolutorium i wotum zaufania

We wtorek, 30 czerwca w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie, na sesji Rady Gminy Łubowo radni jednogłośnie udzielili wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok i wotum zaufania.
Najpierw wójt Andrzej Łozowski przedstawił radnym Raport o stanie gminy za 2019 rok, w którym poinformował m.in. o stanie finansów gminy. Dochody za 2019 rok zostały wykonane na poziomie 99,04% i wyniosły 41 mln 687 tys. 223 zł. Wydatki natomiast zostały wykonane na poziomie 89,90% i wyniosły 37 mln 501 tys. 578 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 5 mln 250 tys. 874 zł. Zadłużenie gminy wynosi 14 mln 222 tys. 250 zł. Ponadto do budżetu gminnego za 2019 rok z podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2 mln 459 tys. 441 zł, z PIT 5 mln 873 tys. 630 zł, ze sprzedaży majątku 5 mln 492 tys. 711 zł, a z dotacji pozyskanych spoza budżetu gminy (UE) 3 mln 891 tys. 120 zł. Po przedstawieniu przez wójta raportu i krótkiej dyskusji radni jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania.
Następnie po przedstawieniu przez skarbnik Eugenię Klimek sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium i zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Przewodniczący rady Mirosław Nowak i wiceprzewodnicząca Emilia Dutka pogratulowali i podziękowali wójtowi i skarbnik za wykonanie budżetu za 2019 rok. Wójt natomiast podziękował za współpracę radnym. W skład gminy wchodzi 18 sołectw, a gmina liczy 6 tys. 643 mieszkańców. (bk)