Shadow

Współpraca pomiędzy organizacjami

W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W czasie spotkania przedstawiono stan realizacji Programu Współpracy z podmiotami III sektora ze szczególnym uwzględnieniem udzielonego im wsparcia finansowego.
Zebranych zapoznano także z projektem Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.Całość propozycji i przedsięwzięć deklarowanych przez organizacje pozarządowe zostanie przedstawiona radnym w czasie posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Następnie radni na sesji planowanej 30 listopada głosować będą nad uchwałą w tej sprawie.**W minionym roku takimi zadaniami były m.in. ochrona i promocja zdrowia mająca na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy. Bardzo dużo poświęca się czasu i pieniędzy na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizowano w tym temacie działania polegające na propagowaniu trzeźwego stylu życia, krzewieniu trzeźwości poprzez między innymi współudział w organizacji X Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego. Osoby, które chcą wyjść z uzależnienia mogły liczyć na pomoc działających Grup Wsparcia AA dla kobiet i mężczyzn ze strony Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „TĘCZA”. Gmina brała także udział w ogólnopolskich akcjach edukacyjno-profilaktycznych. W ramach tego programu kultywuje się też tradycje narodowe. Zadanie to polega między innymi na pielęgnowaniu polskości na lekcjach historii. Uczniowie, młodzież oraz członkowie organizacji pozarządowych czynnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami różnych świąt, rocznic i wydarzeń historycznych, wykazując dbałość o pomniki i groby na cmentarzach oraz wspierali organizowane coroczne Dni Witkowa, dożynki i po raz pierwszy artystyczną imprezę masową „Pod witkowskim niebem”. Ponadto duży nacisk gmina kładzie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu. Dużą popularnością cieszy się organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży m.in. poprzez organizację kolonii i półkolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W gminie dba się także o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności. – Podejmowane działania oraz stworzony system współpracy pomiędzy Gminą, a instytucjami, organizacjami pozarządowymi, co wynika z przedłożonego sprawozdania, należy uznać za zasadny i w pełni wypełniający ustawowy obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Świadczy on nie tylko o zaangażowaniu różnych grup i organizacji, ale także gotowość współpracy z naszej strony, władz samorządowych, co pomyślnie rokuje na przyszłość – podsumował Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
EWA SOCHA