Shadow

Zapadła decyzja, Zakład Gospodarki Komunalnej do przekształcenia

Radni gminy Kłecko większością głosów (11 za, przy 2 wstrzymujących się i 1 przeciw) wyrazili zgodę na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Kłecku. Utworzenie spółki nastąpi do 15 września tego roku. Podczas sesji 29 maja, zanim radni wypowiedzieli się poprzez głosowanie, kilka godzin dyskutowano w tej kwestii.
Burmistrz Adam Serwatka przekonywał na początku tego punktu obrad o słuszności uchwały. – Dyskutujemy w tej kwestii od dłuższego czasu. Kłecko jest gminą wiejsko-miejską i przed nami wiele działań. Jednym z aspektów są usługi komunalne na rzecz mieszkańców. Nowoczesnej gminy nie ma bez dobrze zorganizowanych usług komunalnych. Jednym ze standardów są usługi dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych. To ma się odbywać z komfortem dla mieszkańców i bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego. To inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków i nowymi sieciami kanalizacyjnymi. Infrastruktura to nie wszystko. Usługi komunalne powinny być na wysokim poziomie organizacyjnym, do tego potrzeba odpowiedniego sprzętu i mechanizmów do rozwoju. Wśród ośmiu moich priorytetów na tę kadencję znalazła się reforma usług komunalnych szeroko rozumianych. To dobry moment, bo za pół roku oddajemy oczyszczalnię, a za rok – dużo sieci kanalizacyjnych. Łączna kwota tych inwestycji to ponad 30 000 000 złotych . Trzeba przygotować się, by zarządzanie tymi usługami było na wysokim poziomie. Głównym powodem, że proponuję przekształcenie ZGK w Kłecku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są inne możliwości usług komunalnych świadczonych poprzez wspomnianą spółkę. To także inne możliwości rozwoju firmy. Spółka jest własnością gminy. Będzie mogła podejmować nowe zadania, których nie mógł się podjąć zakład budżetowy. Rynek usług jest obecnie trudny, usługi są drogie i czasem trudno dostępne. Spółka będzie mogła wykonywać pewne zadania, które do tej pory zlecaliśmy poprzez zamówienia publiczne. Dotychczas istniejące taryfy na wodę i ścieki były tworzone tak, by były one bardzo tanie, jednak kosztem zbyt małych nakładów na infrastrukturę i modernizację ZGK. Rozbudowując infrastrukturę spółka będzie dysponowała majątkiem w wysokości 40 – 50 milionów złotych i od tego będzie odprowadzany podatek od nieruchomości, który może być ewentualnie przeznaczony na dopłaty.
Usługi komunalne to też pracownicy. Spółka przez pozyskiwanie nowych zleceń, będzie mogła wypracować nowe środki. Cenę wody i kanalizacji mamy rozpisane na 3 lata i koszty będą tylko urealnione, ale za tym pójdzie dużo wyższy poziom usług – mówił burmistrz.
Radny Stanisław Borkowski stwierdził, że jest za rozwojem, ale przez lata nie był pobierany podatek. – Są zaległości w opłatach dla ZGK. Gospodarkę komunalną nie mamy przygotowaną do spółki. Gdybyśmy mieli choć trochę urealnione te ceny i odprowadzany podatek, rękę bym podniósł – dodał radny. – Stoję na stanowisku, że dziś gmina ma możliwość innego rozwiązania, czyli nie likwidacja ZGK jako zakładu budżetowego, a powierzenie jemu części zadań, tych najważniejszych. To pozostawienie zakładu budżetowego do realizacji zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej i inne wykraczające poza użyteczność publiczną, powierzyłbym spółce, którą powołałbym niezależnie od istnienia ZGK. Spółce powierzyłbym zadania związane z gospodarką mieszkaniową, wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach oraz wywóz odpadów komunalnych – przyznał radny Tadeusz Dobrzycki, przedstawiając wiele argumentów za takim rozwiązaniem, które by funkcjonowało przez kilka lat. – Co spotkanie mamy szersze informacje do przemyślenia. Dotykamy tematu, który dotyczy wszystkich mieszkańców. Musimy iść do przodu i podejmować trudne decyzje. Dyskusji nigdy za mało, ale burmistrz w programie wskazywał kierunek polityki w gminie – powiedział w trakcie dyskusji wiceprzewodniczący rady Jan Borkowicz.
Tomasz Nowak, pełnomocnik do spraw przekształcenia ZGK w spółkę natomiast stwierdził: – Radny przedstawił nam dość ciekawy pomysł na to, by utworzyć obok ZGK nową spółkę. Podpisałbym się pod tym pomysłem, gdybyśmy mieszkali w aglomeracji kilkudziesięciotysięcznej. Gminy Kłecko nie stać, by utrzymać zakład i spółkę. To dublowanie zarządu, kadry, pracowników. Zakres wykonania obowiązku w takiej gminie jak Kłecko nie jest tak duży, by zakład budżetowy i spółka mogły się bez dofinansowania utrzymać.
W bardzo szeroki sposób prawne kwestie przekształcenia ZGK w spółkę przedstawił mecenas Marcin Leśny, posiłkując się licznymi przykładami. – Doceniam to, co mówił radny Dobrzycki, jednak intencja, która wyszła od burmistrza, nie jest impulsem. Wynika to z kampanii wyborczej i poprzedniej kadencji. Jesteśmy odważną i nowoczesną gminą. To chyba najważniejsza decyzja tej rady. Mówię w imieniu klubu radnych, nie możemy trwać w tym co jest, ale powinniśmy podjąć odważną decyzję i wziąć za to odpowiedzialność. Jesteśmy za tym, by powołać tę spółkę – powiedział Rafał Kowalczyk, przewodniczący Klubu Radnych „Gmina Kłecko – perłą Wielkopolski”. Podczas końcowej dyskusji wiceprzewodniczący Jan Borkowicz zaakcentował, że trzeba podjąć jakiś kierunek przekształcenia, a wiceprzewodniczący Waldemar Gołochowicz podkreślił, iż trzeba jednak zaryzykować.
– Nie możemy dłużej czekać, ZGK trzeba przekształcić w spółkę. Niepokoje są i będą. Jako rada możemy zadecydować o dotacji do cen wody i ścieków. Za kolejne 4-5 lat będzie za późno – powiedziała radna Ewa Maćkowiak. Na koniec dyskusji tego punktu sesji kierownik ZGK Zbigniew Pałuczak stwierdził na forum rady: – Mecenas Leśny powiedział nam, że to przekształcenie zakładu w spółkę nie wiąże się z tym, że obecni pracownicy coś stracą. Większość pracowników ZGK jest za spółką, gdyż mamy większe możliwości rozwojowe i będziemy mogli więcej zarabiać jako firma. Jedenastu samorządowców opowiedziało się za przyjęciem wspomnianej uchwały, 1 był przeciwny, a 2 wstrzymało się od głosowania.
JAROSŁAW WALERCZAK