Shadow

Zmiany w planowaniu przestrzennym. Po dawnej cukrowni ma powstać osiedla mieszkaniowe

Na ostatniej prostej jest procedura dotycząca przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów po dawnej cukrowni (ul. Grabskiego i Kokoszki w Gnieźnie). Planiści widzą tam osiedla mieszkaniowe wielorodzinne oraz usługi.
Dotychczasowy plan zezwala na tym rozległym terenie lokować obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. Według nowego projektu planu, charakter tego obszaru z przemysłowego ma się zmienić na mieszkaniowy. Większą część nieruchomości, w miejscu gdzie dawniej stała cukrowania, zająć mają budynki wielorodzinne oraz usługi wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi. Wjeżdżając zatem na powyższy teren ulicami Grabskiego, Okulickiego czy Kokoszki, w przyszłości znajdziemy się na nowym, dużym osiedlu mieszkaniowym. To aż ok. 33,9 ha powierzchni obszaru objętego projektem planu. Dziś teren pofabryczny to ruina porośnięta dziką roślinnością. Dawne zabudowania cukrowni sukcesywnie były wyburzane. Teraz to niemal płaski teren. „Projekt planu w swoim zakresie zmieni dotychczasowy krajobraz, gdyż proponowane funkcje, pomimo że mają swoje odzwierciedlenie w istniejącym w sąsiedztwie zagospodarowaniu, to jednak będą realizowane na większej przestrzeni w znacznej intensywności. Projektowane zagospodarowanie będzie wykorzystywało naturalne predyspozycje środowiska, a zapisy dążące do zintensyfikowania inwestycji respektują lokalne uwarunkowania i charakter zabudowy. Niemniej jednak widoczna będzie zmiana, gdyż tereny dotychczas otwarte, zostaną zabudowane obiektami o charakterze produkcyjnym, usługowym i mieszkaniowym” – można wyczytać w prognozie oddziaływania na środowisko – dokumencie dołączonym do projektu planu.
Zagospodarowanie tak dużego obszaru na osiedle wielorodzinne zwiększy znacznie ruch samochodowy w okolicy. „Zwiększony będzie ruch komunikacyjny w rejonie intensywniejszej zabudowy w zakresie dojazdu samochodów osobowych do posesji prywatnych oraz dojazdu samochodów ciężarowych do obiektów przemysłowych i produkcyjno – magazynowo – usługowych. Jednak zaprojektowane drogi publiczne, dostosowane są do wzmożonego ruchu pojazdów (m.in. przez wyznaczenie konkretnych wartości szerokości), tak więc aspekt ten nie powinien negatywnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców najbliższej okolicy” – czytamy dalej w dokumencie. Teraz nad projektem planu odbędzie się publiczna dyskusja dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. To stały element procedury planowania. Będzie mieć ona miejsce 28 lipca 2020 r. w budynku Starego Ratusza w Gnieźnie, o godzinie 16. Wtedy zostaną zaprezentowane założenia projektu planu oraz będzie można zadawać pytania urzędnikom, co do poszczególnych zapisów. Do samego projektu planu można wnieść uwagi na piśmie, w terminie do 14 sierpnia. Sam plan będzie przedstawiony radnym do uchwalenia po wakacjach. ALEKSANDER KARWOWSKI